content top

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                 OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA:112-01/16-01/4 URBROJ:2211/08-01-16-7 Zlatar Bistrica,20.07.2016. godine                                                  Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 68/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u radni odnos KOMUNALNO-TEHNIČKOG DJEATNIKA u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica upućuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI   Dana 25.srpnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati  u prostorijama Općine Zlatar Bistrica , Vladimira Nazora 56, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja za prijem u rdani odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica na radno mjesto: KOMUNALNO-TEHNIČKOG DJELATNIKA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, a temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 62/16 od 08.srpnja 2016. godine.   Na raspisani javni natječaj prijavio se jedan kandidat koji je ispunio formalne uvjete propisane  javnim natječajem, te se isti poziva dana 25.srpnja 2016. godine (ponedjeljak) u 8,45 kako bi , nakon provjere identiteta, testiranje započelo u 09,00 sati.   Kandidat je dužan, kada pristupi testiranju, predočiti odgovarajuću ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg prodručja, te pravni i drugi izvodi za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,kao i opis poslova i podaci o plaći  objavljeni su u Javnom natječaju za prijem u službu  na web  stranici Općine Zlatar Bistrica www.zlatar-bistrica.hr. Prethodnu provjeru zannja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Zlatar Bistrica www.zlatar-bistrica.hr i na Oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica.     POVJERENSTVO     Share on...

Read More

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Zlatar – obavijest

  Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar i Ministarstvo socijalne politike i mladih partneri su u Projektu protiv siromaštva i socijalne isključenosti za 2015 godinu. Projekt je nastao temeljem Odluke o prihvaćanju projekata usmjerenih osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji za 2015./2016. Republike Hrvatske od 12. svibnja 2015. Sredstvima Ministarstva osigurana je prehrana djeci iz socijalno ugroženih obitelji u 8 osnovnih škola; OŠ Belec, OŠ Budinšina, OŠ Konjščina, OŠ Lobor, OŠ Mače, OŠ Mihovljan,  OŠ Zlatar i OŠ Zlatar Bistrica. Prvotno je u projekt bio uključen 101 učenik, no tijekom projekta ukazala se potreba za povećanjem broja učenika te je tako Ministarstvo odobrilo zahtjev za povećanjem osnovnoj školi Mače pa se tako od prosinca 2015. ukupno financira 106 učenika i učenica. Projekt obuhvaća vremensko razdoblje od 1. svibnja 2015. do 31. srpnja 2016. Share on...

Read More

Boxmark Leather – zapošljavanje

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE  Tražimo osobe koje odmah mogu započeti s radom na radnom mjestu:   ASISTENT UPRAVE  (m/ž) -Mjesto rada Trnovec-   Radni zadaci koji Vas očekuju su: Pružanje potpore Upravi Odrađivanje operativnih i strateških zadataka Vođenje projekata iz djelokruga proizvodnje, administracije, financija i računovodstva, gradnje i održavanja objekata i postrojenja, kvalitete, kadrovske politike – a sve u suradnji i koordinaciji s nadležnim odjelima Praćenje implementacija svih zakonskih propisa u poslovanje tvrtke Aktivno sudjelovanje u definiranju i organizaciji svih poslovnih procesa Izrađivanje analiza u cilju donošenja strateških odluka Uprave Praćenje propisa i regulativa te pripremanje različitih izvještaja, često na njemačkom ili engleskom jeziku Koordiniranje administrativnih procesa i procedura   Potrebne kvalifikacije za ovaj posao su: VSS ekonomskog ili tehničkog smjera Obavezno aktivno znanje njemačkog i engleskog jezika u govoru i pismu Visoka razina informatičke pismenosti (MS Office) Iskustvo u vođenju projekata, analizi podataka i komercijali, u proizvođačkoj industriji Poželjno iskustvo u radu sa SAP-om Potrebno višegodišnje radno iskustvo na sličnim poslovima u međunarodnom okruženju   SAP PROGRAMER (m/ž) -Mjesto rada Zagreb-   Radni zadaci koji Vas očekuju su: Razvoj SAP programa i programa povezanih sa SAP-om Podrška druge i treće razine SAP korisnicima Izrada analiza i izvještaja Sudjelovanje u internacionalnim SAP razvojnim projektima   Potrebne kvalifikacije za ovaj posao su: VŠS ili VSS informatičkog smjera Dobro poznavanje programskih jezika ABAP, JAVA ,C,C++ i PHP Relevantno radno iskustvo u trajanju od minimalno 1 godine Visoka razina znanja engleskog i/ili njemačkog jezika   TEHNOLOG U PROIZVODNJI (m/ž) -s naglaskom na procese krojenja, dodatnih obrada i šivanja kože-     Radni zadaci koji Vas očekuju su: Kontinuirano unapređenje svih proizvodnih i logističkih operacija Uvođenje novih tehnologija, strojeva i opreme u svrhu povećanja produktivnosti rada i kvalitete Koordinacija i nadzor te sprovođenje projekata unutar i između pojedinih odjela koji posluju u sklopu tvornice   Potrebne kvalifikacije za ovaj posao su: VSS, VŠS tekstilno-tehnološkog, kožarskog ili tehničkog smjera Višegodišnje radno iskustvo u vođenju i/ili unapređivanju proizvodnih i logističkih procesa velikih proizvodnih pogona Poznavanje REFA područja Obavezno odlično znanje njemačkog jezika u govoru i pismu Znanje engleskog jezika (uz odličan njemački) je prednost Izražene organizacijske vještine i vještine rukovođenja Visoka razina informatičke pismenosti (MS Office)   RUKOVODEĆI KADROVI U KROJARNI / PRIPREMI RADA / ŠIVAONI (m/ž)   Radni zadaci koji Vas očekuju su: Koordinacija te kontinuirano unapređenje proizvodnje po „Just-in-time“ i FIFO principu Osiguravanje brzog i točnog prijenosa informacija između smjena Organizacija rada prema zahtjevima kupaca i dobavljača u automobilskoj industriji Organizacija poslova i kadrova unutar odjela Kontinuirano doškolovanje i usavršavanje kadrova unutar odjela Administrativni poslovi vezani za organizaciju rada odjela   Potrebne kvalifikacije za ovaj posao su: VŠS, SSS kožarskog, obućarskog ili tehničkog smjera Iskustvo u rukovođenju timova od...

Read More

Izgled buduće školske sportske dvorane

Izgled buduće školske sportske dvorane

Nova školska sportska dvorana će prema projektima  biti  veća za cca 400 m2 od stare, sa fiksnim tribinama u galeriji i preko 400 sjedećih mjesta, posebno poboljšanom akustikom koja će omogućiti razne javne manifestacije, višim standardom pomoćne infrastrukture i jedna od najmodernijih u opremljenosti. Vjerujemo da će općina, sa pravom gradnje koje je dobila od Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica uz suglasnost Krapinsko-zagorske županije,  uspjeti sagraditi novu dvoranu u roku od 2  godine.   Načelnik Žarko Miholić   Share on...

Read More

Natječaj za prijem u radni odnos komunalno-tehničkog djelatnika

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA            OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA:112-01/16-01/4 URBROJ:2211/08-04/1-16-4 Zlatar Bistrica, 08.07.2016. godine                                                                                                            JAVNI  NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU                                       u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica na radno mjesto                                                                      KOMUNALNO -TEHNIČKI  DJELATNIK   OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU  ZNANJA I SPOSOBNOSTI   Prima se KOMUNALNO-TEHNIČKI DJELATNIK- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 1/2016)   Mjesto rada:  područje Općine Zlatar Bistrica   Opis poslova: obavljanje poslova na održavanju i čišćenju javnih, javno – prometnih , te zelenih površina na području Općine Zlatar Bistrica, čišćenje rigola i nogostupa, otvorenih otpadnih kanala, parkova, dječjih igrališta održavanje zelenih površina vođenje brige o održavanju košarica za otpatke,  prometnih  znakova i putokaza, rešetki,slivnika,poklopaca šahtova, oglasnih ploča i košenje trave , grabljanje lišća, formiranje živica uklanjanje i čišćenje leda s nogostupa na području Općine Zlatar Bistrica  i prostor oko  zgrade Općine vođenje brige o alatu i strojevima, te držanje  istih u ispravnom stanju vođenje brige o održavanju  zgrade  i uređaja obavljanje poslova domara Doma kulture te ostale  poslove po nalogu  nadređenog  u okviru  svoje stručne spreme   Podaci o plaći: Koeficijent za obračun  plaće  određuje se u visini od   1,20, ( sukladno članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica,Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije  broj:16/14), a plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog radnog staža.Osnovica za obračun plaće utvrđuje se  posebnom Odlukom Načelnika  općine.   Prethodna provjera  znanja i sposobnosti obuhvaća: -pismeno testiranje -intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju   Pravni  i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru  znanja i  sposobnosti : 1.Zakon o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine broj: 26/03,82/04,178/04,38/09, 79/09,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14), i to odredbe  članaka :1-3, 15-18 2.Zakon o cestama (Narodne...

Read More

Dodjela sredstava prema javnom pozivu za programe udruga

TABLICA – DODJELA SREDSTAVA Share on Facebook

Read More

Natječaj za prijem u radni odnos tajnika

   DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“       ZLATAR  BISTRICA   KLASA: 112-01/16-01/1 URBROJ: 2211/08-380-16-2 Zlatar Bistrica, 24.06.2016.godine        Na temelju  članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13), članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica Klasa: 020-01/13-01/1; Urbroj.22211/08-380-13-3 od 16.08.2013.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatni dani “ Zlatar Bistrica, raspisuje   N A T J E  Č A J  za prijem  u radni odnos tajnika/ice  na neodređeno vrijeme     Broj traženih radnika : 1 Vrsta zaposlenja: na  neodređeneo vrijeme, uz obvezni probni rad od  mjesec dana   UVJETI:-  VŠS upravnog ili ekonomskog  smjera – 1 godina radnog iskustva  na srodnim poslovima   Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispuniti i opće uvjete za prijem u radni odnos: – radni odnos  u dječjem vrtiću ne može zasnovati  osoba koja ime zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazovanju   Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike  dokumenata: kratki životopis dokaz o stečenoj stručnoj spremi domovnicu uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) elektronički zapis  o radno pravnom statusu  (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)   ROK PRIJAVE :  8 dana  od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama i web stranici Zavoda za zapošljavanje i Općine Zlatar Bistrica, odnosno zaključno sa 04.07.2016. godine u 12,00 sati   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu: Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica, s naznakom  „Natječaj za prijem u radni odnos tajnika/ice  na neodređeno vrijeme“   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija neće se vraćati. O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni  u roku od 15 (petnaest dana od donošenja Odluke o odabiru kandidata  na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića.   Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatni dani“   Share on...

Read More
content top