OPĆINA ZLATAR BISTRICA              NAČELNIK  KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2211/08-01-18-2 Zlatar Bistrica, 18.01.2018.g.               Na temelju  odredbe  članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku...

Read More