R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK   KLASA: 372-03/18-01/3 URBROJ: 2211/08-18-1 Zlatar Bistrica, 23.11.2018.g.     Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11), članka 4. Odluke o davanju...

Detaljnije