REPUBLIKA  HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA       OPĆINA ZLATAR BISTRICA                       NAČELNIK KLASA: 604-02/19-01/2 URBROJ: 2211/08-01-19-2 Zlatar Bistrica, 28.01.2019.g.                 Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica...

Detaljnije