REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ZLATAR BISTRICA NAČELNIK  KLASA: 604-02/20-01/1 URBROJ: 2211/08-01-20-1 Zlatar Bistrica, 07.01.2020.g.                 Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku...

Detaljnije