Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica

Rad upravnog odjela reguliran je člancima 53 do članka 56 c Zakona područnoj (regionalnoj) samoupravi.
I člancima 68 do 73 Statuta općine Zlatar Bistrica. Temeljem zakona u općinama do 3000 stanovnika ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, te slijedom toga funkcionira i naš upravni odjel.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) upravlja pročelnik , a upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici. U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zlatar Bistrica uposleni su : pročelnik, viši upravni referent , administrativni referent, referent za knjigovodstvo i proračun, referent za komunalne djelatnosti i građenje, koji ujedno obavlja poslove komunalnog redara te namještenici domar-dostavljać i čistačica sa pola radnog vremena. U upravnom odjelu općine obavljaju se i svi administrativni, normativni, financijski i knjigovodstveni poslovi za Dječji vrtić „Zlatni dani“.
Jedinstveni upravni odjel u svom radu izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih odluka i zaključaka Općinskog vijeća i Načelnika općine. Neposredno izvršava poslove državne uprave prenjete u djelokrug općine, prati stanje iz svoga djelokruga i o tome izvještava Načelnika i Općinsko vijeće, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće , izrađuje analize iz svog djelokruga i podnosi izvješća Općinskom načelniku, Općinskom vijeću i nadležnim državnim ministarstvima, ustanovama i zavodima, prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima . Upravni odjel donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Jedan od segmenata rada JUO je i kontinuirano pračenje svih natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava, priprema i izrada natječajne dokumentacije te javljanje na natječaje.
Upravni odjel samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Radno vrijeme JUO je radnim danom od 7-15 sati, kada građani mogu dobiti potrebne imformacije, iznjeti svoje prijedloge i upite te riješti komunalna, upravna, socijalna i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, stoga Vas pozivamo – slobodno nam se obratite.

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

__________________________________________________________________________________________________________________

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNIK

 

KLASA: 041-01/11-01/3

URBROJ: 2211/08-12-12-36

Zlatar Bistrica, 02.05.2012. godine

 

Na temelju  odredbe članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), vezano uz odredbe članka  15 i 16. Etičkog kodeksa državnih službenika ( Narodne novine  br. 40/11) ,te  članka 52 i  55.Statuta Općine Zlatar Bistrica  („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije „ broj 17/09),  Načelnik općine donosi

 

                                                                                  O D L U K U

                                                          o imenovanju  povjerenika za  etiku

     

                                                                                 Članak 1.

Povjerenikom  za etiku  imenuje se DAMIR TOPOLOVEC  iz Zlatar Bistrice, Gornja Brestovečka  14,OIB: 28946649798, raspoređen na radnom mjestu  referenta za graditeljstvo  i urbanizam, e-mail: damir.topolovec@zlatar-bistrica.hr , tel: 049/461-073.

 

 

                                                                                Članak 2.

Prava i obveze   povjerenika  za etiku utvrđena su člankom 17.  preuzetog Etičkog kodeksa  državnih službenika ( Narodne novine br. 40/11).

 

                                                                               Članak  3.

                      Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja.

 

 

                       

                                                                                              NAČELNIK:

                                                                                              Žarko Miholić