PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ZA 2019.GODINU

 

IZMJENA PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018.GODINU

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018.GODINU

 

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014.GODINU

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013.GODINU

MISIJA-VIZIJA-POLITIKA KVALITETE