R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA ZLATAR BISTRICA                                                         

             NAČELNIK

 

KLASA: 372-03/15-01/2

URBROJ: 2211/08-01-15-1

Zlatar Bistrica,09.02.2015. godine   

 

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09 i 144/12), te članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije„ broj 5/13), Načelnik općine donosi          

 

O D L U K U

o  davanju na korištenje dvorana za sastake u općinskoj zgradi

 

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja male dvorane u prizemlju općinske zgrade i dvorane za sastanke na polukatu općinske zgrade u Zlatar Bistrici i visina novčane naknade za njihovo korištenje.

Članak 2.

Korištenje sale za sastanke u prizemlju općinske zgrade max. do 3 sata naplaćuje se 200,00 kuna.

Članak 3.

Pravo na besplatno korištenje sala za sastanke imaju tijela državne uprave, javna poduzeća i javne ustanove, Hrvatski crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja, kao i sve udruge proizašle iz domovinskog rata.

 Članak 4.  

Dvorane za sastanke u zgradi Općine Zlatar Bistrica sukladno članku 16. Zakona o političkim aktivnostima i izbornoj promidžbi (Narodne novine broj: 14/11,61/11,27/13 i 02/14) ne mogu se koristiti za potrebe izborne promidžbe, kao ni za organiziranje aktivnosti kojima bi se narušio ugled Republike Hrvatske.

 Članak 5.

       Dvorana za sastanke na polukatu općinske zgrade daje se na korištenje za manifestacije i aktivnosti od interesa za Općinu Zlatar Bistrica po posebnom odobrenju Načelnika općine.

 Članak 6

Da bi korisnik mogao koristiti malu dvoranu u prizemlju općinske zgrade mora podnijeti pismeni zahtjev u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica najkasnije 3 dana prije korištenja iste. Zahtjev mora sadržavati osnovne podatke o vremenu i namjeni korištenja.

Korisnik je dužan platiti korištenje i najkasnije 24 sata prije korištenja dostaviti kopiju uplatnice o izvršenoj uplati u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica.

 Prilikom   dostave kopije uplatnice korisnik će preuzeti i ključeve navedene dvorane.

 Članak 7.

Mala dvorana u prizemlju općinske zgrade daje se na korištenje samo unutar radnoga vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica, do trenutka zapošljavanja   domara o čemu će se izdati posebna obavijest koja će biti objavljena na web stranici Općine Zlatar Bistrica.                                                    

 Članak  8.

Evidenciju, kao i poslove pripreme i organizacije otvaranja i zatvaranja dvorana  obavljati će se stručni suradnik za poslove Ureda Načelnika.

 Članak 9.

Odluka o davanju na korištenje dvorana za sastake u općinskoj zgradi primjenjuje se od 15.02.2015.godine, a objaviti će se na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Zlatar Bistrica, njezinom primjenom prestaje važiti Odluka Načelnika Klasa: 372-02/11-01/1; Urbroj:2211/08-01-11-1 od 24.veljače 2011. godine, te Dopuna Odluke Klasa: 372-02/11-01/1; Urbroj:2211/08-01-13-1/1 od 30.ožujka 2013. godine.

 

 Načelnik: Žarko Miholić

 

 

 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SALE