KLASA: 372-03/19-01/3

URBROJ: 2211/08-19-2

Zlatar Bistrica, 21.listopada 2019. godine

 

Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11) , članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica        (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 28/11), odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/97, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 , 153/09 i 143/12), a uz primjenu članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ broj 8/18), Načelnik općine raspisuje slijedeći

 

N  A  T  J  E  Č  A  J  

za davanje u zakup poslovnog prostora na polukatu općinske zgrade  u Zlatar Bistrici               

 

I. Predmet natječaja je poslovni prostor površine 13,67 m2 na polukatu općinske zgrade u Zlatar  Bistrici, Vladimira Nazora 56,  sagrađene na čk.br. 596/11 k.o.Lovrečan.

 

II. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme do 5 godina.

 

III. Visina zakupnine iznosi minimalno 3,00 € po  m2 , odnosno 41,01 € mjesečno ( plativo u kunskoj  protuvrijednosti) .

      Visina jamčevine iznosi 10 % od ponuđene mjesečne cijene zakupnine, a ista se uplaćuje na žiro  račun Općine Zlatar Bistrica na broj IBAN: HR312360000185270000, model HR68, s pozivom  na broj 7242- OIB.

              

IV. U predmetnom poslovnom prostoru nisu dozvoljene nikakove preinake bez suglasnosti davatelja,  a u slučaju izvršenih preinaki za koje je ishođena suglasnost davatelja, nastali troškovi  zakupoprimcu neće se priznati.

 

V. Ponuda mora sadržavati:

            -ime i prezime ponuditelja, točnu adresu odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, naziv   banke i broj računa radi povrata jamčevine

            -visinu ponuđene jamčevine, te dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu

            -izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog  registra ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

           -potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima

 

VI. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj .

 

VII. Mogućnost uvida u navedeni poslovni prostor mogući je uz  nazočnost ovlaštene osobe  zakupodavca tijekom natječaja, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na broj: 049/461-073.

 

VIII.Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa.

 

IX.  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave, zaključno sa 05.studenog 2019. godine   do 13,00 sati, a ponude se podnose na adresu Općine Zlatar Bistrica, V.Nazora 56, uz naznaku

      „ Ne otvaraj –ponuda za zakup poslovnog prostora na polukatu općinske zgrade“.

 

 X. Načelnik općine zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez  odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

       Ponuditeljima koji neće biti odabrani putem ovog natječaja uplaćena jamčevina vratiti  će se u roku od osam dana od donošenja odluke o odabiru.

 

XI. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 049/461-073, radnim danom od 07,00 do  14,00 sati.

 

 XII. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na polukatu  općinske zgrade u Zlatar Bistrici, Vladimira Nazora 56 objaviti će se putem web stranice Općine Zlatar Bistrica i na oglasnoj ploči.

 

NAČELNIK: Žarko Miholić

 

           

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI  POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA USMJERENIH OČUVANJU DIGNITETA I PROMICANJU ISTINE O DOMOVINSKOM RATU, PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE, TE PODIZANJA KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf

A2-Proračun-projekta.pdf

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf

 

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf

C 1 Obrazac financijskog izviješća.xls

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

 

Uputa za prijavitelje.doc

Uputa za prijavitelje.pdf

 

________________________________________________________________________

JAVNI  POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITI OKOLIŠA

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf

A2-Proračun-projekta.pdf

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf

 

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf 

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

 

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf 

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf 

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

 

Uputa za prijavitelje.doc

Uputa za prijavitelje.pdf 

____________________________________________________________

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 6 Obrazac životopisa voditelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A2-Proračun-projekta.pdf

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

 

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

 

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

 

Uputa za prijavitelje.pdf

Uputa za prijavitelje.doc

______________________________________________________________

JAVNI  POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf 

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 6 Obrazac životopisa voditelja.doc

A 6 Obrazac životopisa voditelja.pdf

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf 

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A2-Proračun-projekta.pdf 

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf 

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

 

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf

 

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf

 

Uputa za prijavitelje.pdf 

Uputa za prijavitelje.doc

________________________________________________________________

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA UČESTVOVANJE U MANIFESTACIJAMA 

 

Odluka o utvrđivanju popisa manifestacija tijekom 2019. u organizaciji Općine Zlatar Bistrica

 

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf

A2-Proračun-projekta.pdf

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.doc

 

Uputa za prijavitelje.doc

Uputa za prijavitelje.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

 

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf

________________________________________________________________

JAVNI  POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA U SPORTU u 2019.godini

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.doc

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu.pdf

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.doc

A 5 Obrazac izjave prijavitelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.pdf

A 6 Obrazac životopisa voditelja.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.doc

A1 Obrazac za prijavu programa.pdf

A2-Proračun-projekta.pdf

A2-Proračun-projekta.xls

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.pdf

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.doc

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa.pdf

B 2 Ogledni obrazac ugovora.doc

B 2 Ogledni obrazac ugovora.pdf

 

C 1 Obrazac financijskog izviješća.pdf

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.pdf

 

Uputa za prijavitelje -SPORT.doc

Uputa za prijavitelje -SPORT.pdf

_________________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za 2019.g.- odluka

Godišnji plan

 

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju općinske zgrade

________________________________________________________________________

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU

Opis poslova, podaci o plaći…

 

_________________________________________________________________________

Natječaj za prodaju nekretnina Kolovoz 2018.

Javni natječaj

Izjava

Ponudbeni list

Ugovor

_________________________________________________________________________

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU

Opis poslova, podaci o plaći… 

_________________________________________________________________________

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Odluka Povjerenstva

Tablica ocjene projekata

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Javni poziv

Uputa-za-prijavitelje1

Uputa-za-prijavitelje

 A1 Obrazac za prijavu programa

A1 Obrazac za prijavu programa

A2-Proračun-projekta

A2-Proračun-projekta

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju

A3-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu

A 4 Obrazac izjave o partnerstvu

A 5 Obrazac izjave prijavitelja

A 5 Obrazac izjave prijavitelja

A 6 Obrazac životopisa voditelja

A 6 Obrazac životopisa voditelja

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa

B 1 Obrazac za procjenu kvalitete programa

B 2 Ogledni obrazac ugovora

C 1 Obrazac financijskog izviješća

C 1 Obrazac financijskog izviješća

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

C 2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2018.GODINU

POPIS PLANIRANIH MANIFESTACIJA TIJEKOM 2018.godine

********************************************************************************

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

_________________________________________________________________

REZULTATI NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

_________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, Ul.V.Nazora 56

__________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

__________________________________________________________________

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUGA usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja u 2017.godini

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA u kulturi  Općine Zlatar Bistrica za 2017.godinu

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA u razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša Općine Zlatar Bistrica za 2017.godinu

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA u sportu Općine Zlatar Bistrica  za 2017.godinu

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA prilikom održavanja manifestacija na području Općine Zlatar Bistrica u 2017.godini

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica u 2017.godini

UPUTE  ZA PRIJAVITELJE

 

OBRAZAC PRORAČUNA – molimo odaberite onoga koji se odnosi na Vašu prijavu

 

OSTALI OBRASCI – PRILOZI PRIJAVI ZA BILO KOJI PROGRAM

 

OBRASCI ZA IZVJEŠĆIVANJE

Obrazac izviješća kultura

Obrazac izviješća manifestacije

Obrazac izviješća poljoprivreda

Obrazac izviješća socijala

Obrazac izviješća sport

Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta