5. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

4. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

3. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

1.IZMJENA  PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019.GODINU

 

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA  2018

 

Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NADZOR

Poziv na dostavu ponuda za opremu za dječji vrtić

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim  gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u Općini Zlatar Bistrica-poziv na savjetovanje.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za nabavu

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine b r. 120/16)

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

 

Promidžba i vidljivost za reciklažno dvorište

POZIV svi – web

Dokumentacija o nabavi – promidžba i vidljivost

Obrasci priloga uz ponudu – promidžba i vidljivost

TROŠKOVNIK ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST REC

____________________________________________________________________________________

Izgradnja Ulice Hrvatskih branitelja

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja – poziv *

*dokumentacija dostupna putem elektroničkog oglasnika javne nabave

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja -POZIV

Nacrt dokumentacije o nabavi

TEHNIČKI OPIS

PRILOG – Nacrti

TROSKOVNIK

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za nabavu

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine b r. 120/16)

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

____________________________________________________________________________

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

DOKUMENTACIJA O NABAVI za provedbu otvorenog postupka javne nabave

Tehnički opis projekta

Troškovnik

Nacrt Ugovora o javnoj nabavi

Izjave o kriteriju kvalitete

Objašnjenja vezano za ključne elemente

Nacrti 1

Nacrti 2

___________________________________________________________________________

Izviješće o provedenom savjetovanju

Prethodno savjetovanje – dopuna dokumentacije

Troškovnik

___________________________________________________________________________

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici – POZIV

Nacrt dokumentacije o nabavi

Tehnički opis sukladno glavnim projektima

Nacrt ugovora

Nacrti iz glavnih projekata 1. dio

Nacrti iz glavnih projekata 2. dio

 

Imenovanje stručnog povjerenstva za postupak javne nabave

 

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

 

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

_____________________________________________________________

 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU sa izmjenama EOJN

REGISTAR UGOVORA 31.12.2017.

PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI 

I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017.GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

REGISTAR UGOVORA  31.12.2016.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016.GODINU

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE 2015

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA – stanje na dan 31.12.2015.

PLAN NABAVE ZA 2016.GODINU

I IZMJENA  PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA  – stanje na dan 31.12.2014.

_____________________________________________________________

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

                                                                                I  Z  J  A  V  A

Kojom ja, Žarko Miholić,na dužnosti Načelnika Općine Zlatar Bistrica

U svojstvu naručitelja Općine Zlatar Bistrica izjavljujem da kao privatna osoba

  1. istovremeno s obnašanjem dužnosti

ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.

nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Zlatar Bistrica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja,

ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)

 

U Zlatar Bistrici 17.10.2014.                                                     Načelnik Žarko Miholić

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

I Izmjena plana nabave za 2014.godinu     

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

_____________________________________________

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA – 2013.g. . stanje na dan 09.12.2013.

_____________________________________________

I IZMJENA PLANA  NABAVE  2013.GODINA

_____________________________________________

ODLUKA O PONIŠTENJU – str. 1

ODLUKA O PONIŠTENJU  – str. 2

______________________________________________________________________________________

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNIK

 KLASA:340-03/13-01/2

URBROJ: 2211/08-13-1

Zlatar Bistrica,05.02.2013.godine

 

Na temelju članka 5.Zakona  o javnoj nabavi („Narodne novine broj  90/11), a vezano uz odredbe člnaka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br 17/09), Načelnik općine , donosi

 

                                                                 O    D  L  U  K U

                                               o početku postupka javne nabave                                      

 

1.NARUČITELJ: OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Naziv:Općina Zlatar Bistrica

Sjedište:Zlatar Bistrica

Adresa: Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica

OIB: 84861610780

2.PREDMET NABAVE: Asfaltiranje  nerazvrstanih cesta  na  području Općine

Zlatar Bistrica  – II . faza

3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST  NABAVE:  130.000,00  kuna  

 4.IZVOR  PLANIRANIH SREDSTVA: Proračun Općine Zlatar Bistrica

5.ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA: Zakon o javnoj nabavi

6.ODABRANI POSTUPAK  : otvoreni postupak , nabava  male vrijednosti

7.OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA: Pročelnik Jedinstvenog

Upravnog odjela  Josip Ozimec

8.ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA: Načelnik  općine Žarko Miholić

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK

PRIJEDLOG UGOVORA

 

_____________________________________________________________________________________________________

KLASA:340-03/13-01/1

URBROJ: 2211/08-13-1

Zlatar Bistrica,23.01.2013.godine

 

Na temelju članka 5.Zakona  o javnoj nabavi („Narodne novine broj  90/11), a vezano uz odredbe člnaka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br 17/09), Načelnik općine , donosi

 

                                                                O    D   L   U   K  U

                                               o početku postupka javne nabave                                      

 

1.NARUČITELJ: OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 

Naziv:Općina Zlatar Bistrica

Sjedište:Zlatar Bistrica

Adresa: Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica

OIB: 84861610780

 

2.PREDMET NABAVE: Asfaltiranje  nerazvrstanih cesta  na  području Općine

Zlatar Bistrica  – I . faza

 

3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST  NABAVE:  200.000,00  kuna  

 

4.IZVOR  PLANIRANIH SREDSTVA: Proračun Općine Zlatar Bistrica

5.ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA: Zakon o javnoj

nabavi

 

6.ODABRANI POSTUPAK  : otvoreni postupak , nabava  male vrijednosti

 

7.OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA: Pročelnik Jedinstvenog

Upravnog odjela  Josip Ozimec

 

8.ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA: Načelnik  općine Žarko Miholić

Načelnik

Žarko Miholić

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK

PRIJEDLOG UGOVORA

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

POSTUPCI  JAVNE  NABAVE 2012.godina

 

EVIDENCIJA UGOVORA 2012.godina

 

 KONCESIJSKI UGOVORI

 

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE

 

PLAN  NABAVE  ZA  2012. GODINU