Odluka kojom se utvrđuje  da nije potrebno  provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica

 

prilog 1. Redosljed radnji

-prilog 2. Popis javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA – ODLUKA

 

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

– građevna područja k.o.Lovrečan

– građevno područje k.o.Veleškovec jug

-građevno područje k.o.Veleškovec sjever

 PLANSKE MJERE ZAŠTITE

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH OGRANIČENJA

KOPNENA STANIŠTA

KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

VODNO GOSPODARSTVO

OTPADNE VODE I ODLAGANJE OTPADA

VODOOPSKRBA

ENERGETSKI SUSTAVI

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

PROMET

PROSTORI ZA RAZVOJ