V ID PPUO ZB – Izvjesce s JR

V ID PPUO ZB – sazetak za javnost – PPJR

V ID PPUO ZB – tekst- PPJR

V ID PPUO ZB – 5000 – PPJR-4.A. ko Lovrecan i ko Zlatar

V ID PPUO ZB – 5000 – PPJR-4.B.1. ko Veleskovec – jug

V ID PPUO ZB – 5000 – PPJR-4.B.2. ko Veleskovec – sjever

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.A. PROMET

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.B. POSTA I TELEKOMUNIKACIJE

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.C. ENERGETSKI SUSTAVI

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.D.1. VODOOPSKRBA

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.D.2. ODVODNJA

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-2.D.3. VODNOGOSPODARSTVO

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-3.A.1. PRIRODNA I KULTURNA BASTINA

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-3.B. OGRANICENJA

V ID PPUO ZB – 25000 – PPJR-3.C. PLANSKE MJERE ZASTITE

PPŽ – KRAPINSKO ZAGORSKA – IZVOD ZLATAR BISTRICA – namjena

 

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO I OBJAVI JAVNE RASPRAVE

 

PROMETNA STUDIJA

1_PLAN PROMETA

2_ZLATAR BISTRICA

3_ERVENIK

4_LIPOVEC

5_LOVRECAN

6_OPASANJEK

7_VELESKOVEC

 

 

Odluka kojom se utvrđuje  da nije potrebno  provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica

 

prilog 1. Redosljed radnji

-prilog 2. Popis javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA – ODLUKA

 

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

– građevna područja k.o.Lovrečan

– građevno područje k.o.Veleškovec jug

-građevno područje k.o.Veleškovec sjever

 PLANSKE MJERE ZAŠTITE

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH OGRANIČENJA

KOPNENA STANIŠTA

KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

VODNO GOSPODARSTVO

OTPADNE VODE I ODLAGANJE OTPADA

VODOOPSKRBA

ENERGETSKI SUSTAVI

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

PROMET

PROSTORI ZA RAZVOJ