Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08,150/11 i 144/12 Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica na 18. sjednici održanoj 27.02.2013.godine, na prijedlog Načelnika  općine, donijelo je

S T A T U T

OPĆINE ZLATAR BISTRICA