Načelnik općine

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini Zlatar Bistrica izabran neposrednim i tajnim glasanjem stanovnika općine Zlatar Bistrica.

Načelnik Općine Zlatar Bistrica u mandatu 2009.-2013., u mandatu  2013.-2017. j, te u mandatu 2017.-2021. je

 

Žarko Miholić  iz Zlatar Bistrice,   član  SDP-a

Kontakt :    

Adresa:   Vl. Nazora 56
49247 Zlatar Bistrica
tel     049/461073
Fax    049/462143
U obavljanju izvršne vlasti Načelnik općine:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i  Statutom  općine
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Zlatar Bistrica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarnih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000,000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnika,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Zamjenik načelnika je  Dražen Mikulec iz Lovrečana, član SDP-a                          

Na temelju članka  13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011) obavještavamo da Načelnik općine Žarko Miholić ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima općina Zlatar Bistrica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona

 ____________________________________________________________________________________________

IZVIJEŠĆE NAČELNIKA O RADU za razdoblje 01.01.-30.06.2017.