Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Općine.

Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica ima 13 članova.

Članovi Općinskog vijeća vijeća biraju se na mandat od četri godine na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Općinsko vijeće općine Zlatar Bistrica  konstituirano je na 1. sjednici  11.06.2013 godine

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Predsjednik                      Darko Crnički            koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Podpredsjednik              Saša Pavlović             (HSS)

Vijećnik                               Božidar Kapec           koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                               Davor Sugnetić         koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                               Suzana Žunić            koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                              Stjepan Mikulec       koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

 Vijećnik                             Vladimir Frčko         koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

 Vijećnik                             Luka Levar                koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

 Vijećnik                             Ivica Mikulec            koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

 Vijećnik                             Miljenko Skočak      koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                              Milan Hoić                   koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                              Igor Margetić             koalicija stranaka HNS-SDP-HSU

Vijećnik                              Danijel Bartolek       (HDZ)

 

OPĆINSKO  VIJEĆE:

 • donosi Statut Općine
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosiodluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine ,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • prihvaća godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nakretnina Općine Zlatar Bistrica čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Zlatar Bistrica,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • osniva i bira članove radnih tijela općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom i drugim propisima ili  Statutom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom stavljeni u djelokrug općinskog vijeća

 

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

 Temeljem članka 79. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, sjednice su javne i može prisustvovati zainteresirana javnost, uz prethodnu najavu na mail :  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr