POZIV I MATERIJAL ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.godine .doc

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.godine

3. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.godine

4. I. Izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu i projekcija za 2018. 2019.godinua

5. I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

6. I.Izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

7. I.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

8. I. Izmjene Program potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

9. I. Izmjene Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2018

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zlatar Bistrica ,za rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture Zlatar Bistrica

11.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrsatnih cesta na području Općine Zlatar Bistrica u zimskom razdoblju (zimska služba)

12. Odluka o neisplativosti donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje OZB

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju JUO Općine Zlatar Bistrica

 

POZIV I MATERIJAL ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Zaključak o prihvaćanju Prometne studije

2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom otpada

3 .Odluka o proglašenju dijela čestice javnim dobrom

4. Odluka o uvjetima i načinu državanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

5. Odluka o provedbi i realizaciji projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu

6. Odluka o zajedničkoj provedbi projekta Zeleni bregi u provedbi program izobrazno-informativnih aktivnosti održivom gospodarenju otpadom

7. Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO

8. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

POZIV I MATERIJAL ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Načelnika općine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja komunalnim otpadom u 2017. godini

3.Odluka o komunalnom redu

4. Odluka o proglašenju čestice javnim dobrom u općoj uporabi

5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

6.Izvršenje razvojni programi

7.Godišnje izvješće o ostvarenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture u 2017godini

8.Godišnji izvještaj o stvarenju Plana održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

9.Godišnji izvještaj o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

10.Godišnji izvješatj o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

11.Ostvarenje Programa u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2017. Godinu

12.Godišnje izviješće o ostvarenju Programa korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih

13.Godišnje izviješće o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općinom Zlatar Bistrica za 2017.godinu

14.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Zlatar Bistrica ostvarenog u Proračunu sa

15.Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Zlatar Bistrica za razdoblje od 2018. do 2023.godine

 

POZIV NA 5. SJEDNICU 23.01.2018.godine

Prijedlog POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA– JAVNO SAVJETOVANJE

Usvojeni akti:

1. Statut Općine Zlatar Bistrica

2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica

5. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

6. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću

7. Odluka založno pravo

 

POZIV NA 4. SJEDNICU  05.12.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

3.PRORAČUN 2018 PROJEKCIJE 2019 i 2020

4.Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini

5.Program održavanja komunlane infrastrukture

6.Program javnih potreba u športu

7.Program javnih potreba u kulturi

8.program potreba u socijalnoj skrbi

9.Program -stanovi

10.Program sredstva legalizacije

12.Odluka o izvršavanju proračuna

13.Plan upravljanja imovinom 2018

14.Analiza

15.Plan

16.Komunalni poslovi – A

17.Komunalni poslovi -B

18.Komunalni poslovi-C

19. Komunalni poslovi-D

20.Komunalni poslovi-rasvjeta

21.Komunalni poslovi-kameni materijal

22.Odluka o pravu građenja

 

______________________________________________________________


POZIV NA 3. SJEDNICU
 04.10.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Zaključak izviješće Načelnika

3.Ostvarenje 01.01. do 30.06.2017

4.Ostvarenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.do 30.06.2017

5.I. izmjena proračuna za 2017 godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

6.I.Izmjene Plana razvojnih programa 2017-19

7.Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture

8.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

9.Izmjene programa javnih potreba u kulturi

10.Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi OZB

11.Izmjena Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu

12.Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

13.Odluka o kreditnom zaduživanju

14.Zaključak o utvrđivanju strateškog značaja

15.V ID PPUO ZLATAR BISTRICA- odluka o izradi 01

16.Odluka zimska služba

17.Odluka o proglašenju dijelova čestica javnim dobrom

18.Odluka o lokalnim porezima Općine Zlatar Bistrica

19.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje

20.Odluka o određivanju pravnih osoba

21.Suglasnost reciklažno dvorište

_______________________________________________________________

 

POZIV NA 2. SJEDNICU 07.07.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

Odluka o verifikaciji mandata

Pravilnik o javnoj nabavi

Odluka o pravu građenja 

 

_______________________________________________________________

POZIV NA 17.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 16.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 15.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 14. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 13. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 12. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK