OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                    NAČELNIK

 

KLASA: 021-01/18-01/1

URBROJ: 2211/08-01-18-1

Zlatar Bistrica, 15.03.2018

 

  PREDMET: Izvješće Načelnika općine o radu za  razdoblje  od  01.01. do 31.12.2017.   godine

 

 Sukladno odredbama članka 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)  podnosim Izviješće o radu za razdoblje od 01.01.do 31.12.2017. godine kako slijedi:

       1. PRORAČUN OPĆINE ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12.2017. GODINE

        1.1 Prihodi

U razdoblju  01.01.-31.12.2017. godine proračunski konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 6.612.020,27 kn  što iznosi 86,16 % od planiranog godišnjeg iznosa. Proračunski korisnik ostvario je izvan proračuna Općine  prihode u iznosu 901.590,00 kn koji su konsolidirani  u ukupnim prihodima. Ako pribrojimo preneseni višak prihoda od 215.942,52 kn iz proteklih godina  ukupni raspoloživi prihodi  u  2017. godine iznosili su 6.827.962,35  kn.   

Potpore su dobivene  u iznosu od 648.520,33 kn od čega je na ime kompezacijskih mjera prihodovano  452.406,45 kn, potpore Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju prometnice u gospodarskoj zoni 100.000,00 kn i po mjeri 7.1.1. 62.500,00 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni  u iznosu od 276.580,01  kn ili 97% plana,  prihodi  od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima  u iznosu od 1.627.763,35 kn ili 82% planiranog. U strukturi tih prihoda najveća stavka je  prihod od komunalnih naknada i doprinosa u iznosu od 908.600,86 kn  ili 85 % godišnjeg plana. Ostvareni su i ostali prihodi u iznosu od 235.675,00 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 754.489,06 kn.

Ostvarenjem prihoda od 86,16 % u odnosu na plan možemo biti zadovoljni.

      1.2.Rashodi

 U 2017. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 5.831.673,71 kn ili 73%  godišnjeg

planiranog iznosa. U rashode su konsolidirani rashodi poslovanja proračunskog korisnika  u iznosu od 1.445.236,28 kn. Rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, što je vidljivo u Izvršenju proračuna i pratećih programa.

    1.3. Poslovni rezultat

 U razdoblju 01.01-31.12.2017.godine ostvaren je višak sredstava od  780.346,56 kn  u poslovanju, ako tom iznosu dodamo preneseni višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 215.942,52 kn, dobijemo višak sredstava u iznosu  996.289,08 kn koji je  raspoloživ za pokriće troškova  u narednoj godini.

 

       2. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

 Obveze općine podmiruju se redovno i u roku te u ovom trenutku nema nikakvih dospjelih  obveza općine, stanje žiro-računa je pozitivno i omogućuje redovno plaćanje i servisiranje preuzetih obveza.

 

        3. KREDITNO ZADUŽENJE

 U 2017. godini  Općina Zlatar Bistrica pokrenula je postupak kreditnog zaduženja u iznosu od 10.000.000,00 kn. Ugovorom o sufinanciranju izgradnje građevine školsko-sportske dvorane u Zlatar Bistrici između  Krapinsko-zagorske županije, Općine i Osnovne škole,  ugovoreno je da u otplati kreditnog zaduženja Općina Zlatar Bistrica sudjeluje sa 250.000,00 kn godišnje, a ostala sredstva osigurava Krapinsko-zagorska županija do potpune otplate kredita. 

Vlada Republike Hrvatske, na  sjednici 21.12.2017. godine dala je suglasnost Načelniku Općine Zlatar Bistrica za zaduženje kod Zagrebačke banke dd Zagreb. Ugovor je potpisan 02.01.2018. godine. Početak korištenja  sredstava temeljem ugovora očekuje se krajem 2018. godine.

 

         4.  PRERASPODJELA SREDSTAVA

Temeljem ovlasti prema Zakonu o proračunu u 2017. godini izvršena je preraspodjela sredstava na način da je za iznos od 6.000,00 kn umanjen Razdjel  2.  Upravni odjel, Glava 0201 Izvršna i upravna administracija, Aktivnost 100403 Ostali rashodi vezani uz JUO u grupi konta 323 i ista sredstva preraspodijeljena su u Razdjel 2. Upravni odjel, glava 00206 Stambeno komunalna infrastruktura, Aktivnost 100909 Izrada projektne dokumentacije za EU fondove u grupu konta 323 Rashodi za usluge.

 

        5.  STANJE PROJEKATA

 Općina Zlatar Bistrica u 2017. godini učestvuje i pripremila je za realizaciju slijedeće projekte:

– proširenje objekta Dječjeg vrtića Zlatni dani – projekt je prijavljen na mjeru 7.4.1. i prošao je sva ocjenjivanja na temelju kojih su temeljem odluke Ministarstva u sklopu programa ruralnog razvoja, prema rang listi objavljenoj dana 21.03.2018. godine, od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini Zlatar Bistrica odobrena bespovratna sredstva za proširenje objekta Dječjeg vrtića Zlatni dani u iznosu od 2.518.903,68 kuna.

– dogradnja Doma kulture- projekat prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i nisu odobrena sredstva, čeka se raspisivanje natječaja za korištenje sredstava iz fondova EU

– rekonstrukcija postojećeg krova Doma kulture – temeljem natječaja Ministarstva kulture dobivena su sredstva u visini 200.000 kn sa realizacijom do konca 2018.godine

– izvršeno je asfaltiranje dijela prometnice u gospodarskoj zoni vlastitim i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 100.000,00 kn

– gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta –potpisan je ugovor sa Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje u iznosu od 1.712.168,49 kn bespovratnih sredstava. Rok za završetak projekta je kraj 2018. godine.

– u 2017.godini završena je izrada Strategije razvoja Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2015-2020 godina, koja je u 100 %  iznosu od 62.500 kn financirana iz mjere 7.1.1.

– za izgradnju ulice Hrvatskih branitelja –što podrazumijeva izgradnju kolnika sa pješačkom stazom, odvodnjom, vodoopskrbom odobrena su bespovratna  sredstva temeljem raspisanog natječaja na mjeru 7.2.2. u iznosu od  2.002.483,44 kn. Rok za realizaciju-završetak projekta je 02.02.2020.

– za izgradnju ulice koja će spajati Ulicu Hrvatskih branitelja i Gornje Brestovečku ulicu otkupljeno je potrebno zemljište. Projektna dokumentacija je u postupku za  ishođenje građevinske dozvole. Novoj ulici duljine 250 m dodijelit će se naziv odlukom Općinskog vijeća.

– Ulica hrvatskih branitelja i nova ulica gradit će se po Urbanističkom planu uređenja dijela naselja sjevero-zapad naselja Zlatar Bistrica i čine okosnicu daljnje izgradnje centra Zlatar Bistrice smještenog između crkve i Gornje Brestovečke ulice, te otvaranje novog građevinskog područja.

– izgradnja školsko-sportske dvorane u Zlatar Bistrici: Općina temeljem Ugovora između Krapinsko-zagorske županije, Osnovne škole i Općine Zlatar Bistrica  aktivno sudjeluje u radnjama oko izgradnje dvorane.

– nabavkom sprava i pješčanika opremljeno je dječje igralište u parku u ulici Stjepana Radića.

– Načelnik općine potpisao je sporazum o zajedničkoj suradnji sa Općinama: Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje, na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Time se pristupa izradi projektne dokumentacije u svrhu javljanja na natječaj za izgradnju širokopojasne  telekomunikacijske infrastrukture uz sufinanciranje iz strukturnih i investicijskih fondova EU.

Također, Općina se registrirala u Program WiFi4EU temeljem poziva općinama u cijeloj Europi za financiranje izgradnje pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima. U okviru Programa  općinama se nudi vaučer kojim će se iz sredstava Europske Unije financirati igradnja bežičnog interneta, a prijavom u Program ulazimo u utakmicu za dobivanje spomenutog vaučera.

– izrađeni su projekti za energetsku obnovu zgrade općine  koje trenutno priprema REGEA za apliciranje na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojeg provodi  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U 2017. nastavljene su  aktivnosti sa Zagorskim vodovodom  i Hrvatskim vodama oko izgradnje odvodnje, kolektora i pročišćivaća voda zajedničkog za više JLS koji je smješten u Zlatar Bistrici. Općina Zlatar Bistrica dobiva kroz faznu izgradnju cca 16.100 metara sekundarne kanalizacijske mreže. Trenutno se izrađuje studijska i projektna dokumentacija za javnu nabavu radova i izradu aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje aglomeracija Zabok i Zlatar. U sklopu trenutne rekonstrukcije državne ceste D24 izgraditi će se kolektori, reviziona okna, prepumpne stanice i kolektori sekundarne odvodnje prema projektu iz aglomeracije na onim  dijelovima trase koji su vezani uz državnu cestu.

            Projekat je uvršten na listu strateških projekata Vlade RH, na kojoj sjednici je Načelnik sudjelovao u prezentiranju projekta i za što su Zagorskom vodovodu kao investitoru osigurana sredstva u iznosu od 240,000.000,00 kuna za potrebe cjelokupne aglomeracije.

– aktivno smo uključeni u rekonstrukciju državne ceste D24 od Zlatar Bistrice do Konjšćine.

– objekti u vlasništvu Općine redovito se održavaju, osiguravaju i kontinuirno se vodi briga o stanju i funkcionalnosti. Od radova izvršena je sanacija krova na domu kulture poslije nevremena, a zbog dotrajalosti materijala i prokišnjavanja izveden  je složeniji zahvat na sanaciji krovišta zgrade Dječjeg vrtića.

 

       6. PROSTORNO PLANIRANJE

U suradnji sa Arhiktektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započete su I izmjene UPU sjevero-zapad naselja Zlatar Bistrica i pokrenute su aktivnosti za  V izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica  i izrada prometne studije Općine Zlatar Bistrica.

 

        7.  GOSPODARENJE OTPADOM

 Temeljem Zakona o učinkovitom gospodarenju otpadom (Narodne novine  94/13 i 73/17), Načelnik općine pokrenuo je postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2018-2023. godina, kao strateškog dokumenata za provođenje planiranih  aktivnosti vezanih za zbrinjavanje otpada i učinkovito gospodarenje istim. Zakonska odredba o izgradnji reciklažnog dvorišta provodi se te će ono biti izgrađeno do konca 2018. godine.

Donesenom  Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Zlatar Bistrica, propisan je način prikupljanja otpada te naplata usluge. Cijena usluge određuje se kao fiksni dio i varijabilni dio koji će korisnici plaćati po predanoj količini otpada. Novi obračun početi će se primjenjivati sukladno Zakonu od 01.10.2018. godine. Postojeće posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada su čipirane i svako pražnjenje istih  registrirati će oprema instalirana na vozilima za odvoz otpada, te će se na osnovi toga  obračunavati  varijabilni dio.  Općina Zlatar Bistrica kroz prijavu na natječaje osigurati će građanima određenu količinu kompostera za bio otpad  i dodatne posude za korisni otpad. Također, prijavom na natječaj  Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom osigurati će se sredstva za provedbu informativno –obrazovnih aktivnosti i na taj način će građani biti informirani i educirani o tome kako učinkovito, društveno-korisno, ekonomično i ekološko prihvatljivo gospodariti otpadom.

 

        8.   OSTALO

 Odluka Načelnika o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola provodila se i tijekom 2017.godine na način da je iz proračuna općine financiran i roditeljski udio u troškovima prijevoza, čime je srednjoškolcima osiguran besplatan prijevoz. Iz proračuna općine financira se prijevoz učenika srednjih škola iz Lovrečana do Zlatara u 100 %-tnom iznosu, jer oni ne ostvaruju kriterije za sufinanciranje zbog duljine relacije, te je time u cijelosti pokriven prijevoz svih učenika iz Zlatar Bistrice koji pohađaju srednje škole. 

U proračunu Općine osigurana su dostatna sredstva za isplatu stipendija  učenicima i studentima. Na kraju  2017. godine je isplaćivano 36 stipendija.

U Osnovnoj školi financirano je učenje engleskog jezika za prvi, drugi i treći razred, te će se ta praksa nastaviti i u 2018. godini, a obuhvaća udžbenike i naknadu plaće učitelju.

Provedena je nabava udžbenika i radnih materijala za sve učenike Osnovne škole Zlatar Bistrica, a sufinancirana je i nabava  udžbenika srednjoškolcima.

Nastavljeno je sa provođenjem programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući za starije i nemoćne”, a socijalno ugroženim domaćinstvima putem socijalnih programa pružena je pomoć u vidu podmirenja troškova stanovanja ili jedokratne naknade. Jednokratna pomoć za novorođenu djecu isplaćuje se sukladno utvrđenim kriterijima.

Za provođenje projekta  “ZAŽELI” -Programa zapošljavanja žena financiranog iz Europskog socijalnog fonda,  odnosno projekta MIPOS – Mi pomažemo starijima,   dodijeljena su sredstva u iznosu od 9,351.191,10 kn. Nositelj projekta je Grad Zabok, a Općina Zlatar Bistrica uključila se kao jedan od partnera. Projektom se zapošljava 55 žena koje će pružati usluge pomoći u kući za 313 korisnika s područja općina-partnera u programu. Ovaj program osim pomoći starijima znači i  novo zapošljavanje sa područja naše općine.

Komunalna i prometna infrastruktura iz nadležnosti Općine redovito je održavana, kako u zimskom periodu tako i u ostatku  godine. U proljeće 2017 načinjeni su veći zahvati na sanaciji nerazvrstanih cesta sa izgradnjom propusta, uređenjem odvodnih jaraka i kolničke trake.

U organizaciji manifestacija na području  Općine uključivale se se sportske i kulturne udruge civilnog društva,  za  čije su programe i projekte osigurana  sredstva u proračunu Općine. Pod pokroviteljstvom Načelnika općine održan je niz kulturnih, sportskih i vjerskih događanja kojima je obogaćen društveni život, s ciljem  organiziranog provođenja i obogaćivanja slobodnog vremena, a naročito mladih i građana starije životne dobi.

Na području informiranja građana izdat je Zlatarbistrički glasnik, a  web stranica Općine  funkcionira i nudi aktualne obavijesti i pristup informacijama prema propisanoj regulativi.

Javni mediji kontinuirano prate događanja u našoj općini i na taj način građani dobivaju pravodobne i iscrpne informacije.

U suradnji sa   Zavodom za zapošljavanjem na javnim radovima bio je  angažiran  1 radnik  na održavanju čistoće javnih površina i održavanju zelenih površina.

Na groblju u Lovrečanu izgrađeno je 9 grobnih okvira koji su ponuđeni građanima u zakup.

Poslovi vođenja financijskog knjigovodstva Proračuna općine i Dječjeg vrtića preneseni su u FINU.

Na kraju mogu utvrditi  da unatoć otežanoj naplati proračunskih prihoda, realizacija je pratila zacrtan godišnji proračunski  plan.

  

                                                             Načelnik :   Žarko  Miholić

 

                                                                             

 

Comments are closed.