R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNIK

                                                                                             

KLASA: 945-01/17-01/5

URBROJ: 2211/08-01-17-2

Zlatar Bistrica, 11.12.2017.g.

 

 

            Temljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 39/13 i 48/15), Odluke Načelnika Klasa:945-01/17-01/5;Urbroj:2211/08-01-17-1 od 08.prosinca 2017.godine, te  članka 55.Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj:5/13), Načelnik  općine objavljuje

  

                                                                     JAVNI  NATJEČAJ

                          za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine

                                            Zlatar Bistrica  u svrhu poljoprivredne obrade

 

I.Predmet  zakupa je zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica, u k.o. Veleškovec.

 

Zemljište se daje  u zakup  na rok do 1 godine.

Kat.čestica br. Površina kat.čest (m2) Namjena Površina kat čest (h). Početna cijena kn /godišnje
363/2 1.985 oranica 0.1985 57,96
504/1 234 oranica 0.0234 6,83
515/1 4.420 oranica 0.4420 129,06
738/56 4.409 oranica 0.4409 128,74
738/68 3.248 oranica 0.3248 94,84
3101 2.917 livada 0.2917 64,75
3102/1 1.151 livada 0.1151 25,55
3139 727 oranica 0.0727 16,13

 

II.Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog natječaja mora  sadržavati:

            -ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja i OIB

            -presliku osobne iskaznice

            -podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice  i površinu)

            -visinu ponuđene  godišnje zakupnine

            -ponudi se obvezno prilaže dokaz o prvenstvu  prava zakupa  iz točke III.ovog natječaja  

            -telefon i kontakt  broj, fiksi broj/mobilni, e-mail

 

            U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Zlatar Bistrica.

 

III.Prvenstveno prava zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala  u natječaju i to  slijedećim redoslijedom:

            -vlasnik neposrednog susjednog zemljišta /nekretnine ili s njom  povezane fizičke ili  pravne osobe

            – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

            -pravna osoba registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti

 

IV.Ako više osoba iz članka III. ima jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

 

Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.

 

  1. Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstvo prava na zakup  poljoprivrednog zemljišta i to:

            – vlasnik  čije zemljište neposredno graniči sa zemljištem koje se daje u zakup ( dokaz: kopija Zk izvatka i izvoda iz kat.plan)

            -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ili preslika  iskaznice obiteljskog  gospodarstva)

            – pravna osoba registrirana za  obavljanje poljoprivredne djelatnosti ( dokaz: kopija izvoda iz  sudskog registra)

           -Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica da podnositelj  prijave  nema nikakvih dugovanja prema Općini Zlatar Bistrica.

 

VI.Jamčevina   za  sudjelovanje   na  raspisanom javnom natječaju    iznosi  10 % od cijene  površine zemljišta   za koju  se podnosi  ponuda ,a ista se uplaćuje na žiro račun Općine Zlatar Bistrica broj:  2360000-1852700006 , IBAN:HR3123600001852700006, model  HR 68,  s pozivom na broj 7757-OIB.

 

VII. Rok  za  dostavu ponuda   po  javnom  natječaj  za zakup poljoprivrednog zemljiša je  10  ( deset)  dana od  dana  objave  javnog  natječaja, odnosno zaključno do 21.12.2017. godine    u 12,00 sati.

  Ponude se podnose  na adresu Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, ili osobno  na  II katu Općinske zgrade  u prijemnom uredu sa naznakom :

 

            „ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta“ ne otvaraj

 

Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo imenovano od strane  Načelnika općine, koje će  uputiti  svoj prijedlog Načelniku.

O rezultatima  javnog natječaja  podnositelji ponuda će biti  obaviješteni u roku od 30 dana  nakon otvaranja pristiglih ponuda  sukladno ovom javnom natječaju.

 

Ako na  natječaj pristigne samo  jedna ponuda  koja udovoljava uvjetima  natječaja, ona  će  se smatrati  punovažećom. Nepotpune i  nepravovremeno pristigle ponude neće se  razmatrati.

 

VIII. Načelnik  Općine zadržava pravo poništiti natječaj  ili  ne  prihvati  niti jednu  ponudu  bez obrazloženja i bez   odgovornosti  prema bilo kojem  ponuditelju.

        Ponuditelju   koji   ne uspije   sa svojom ponudom   vratiti će se  uplaćena  jamčevina  bez   obračunatih kamata  u  najkraćem roku,  maximalno u roku od 30 dana  od dana donošenja  Odluke o najpovoljnijoj ponudi. Ponuđač koji  uspije u natjecanju, a kasnije  odustane, jamčevina se ne vraća.

 

IX. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 8 dana od  dana  dobivanja pismene obavijesti o  odabiru sklopiti Ugovor o zakupu.

 

 

                                                                                                Načelnik: Žarko Miholić

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Comments are closed.