REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

      OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                        NAČELNIK

 

KLASA: 061-01/19-01/1

URBROJ: 2211/08-01-19-1

Zlatar Bistrica, 04.04.2019. godine

 

Temeljem članka 11. i 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br 8/18) te članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Zlatar Bistrica (KLASA: 021-05/17-01/10, URBROJ: 2211/08-19-26 od 26.03.2019.), Načelnik općine objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA U 2019. GOD.

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresirani potencijalni podnositelji prijedloga (iz točke 3. ovog Javnog poziva) da podnesu svoj prijedlog fizičke ili pravne osobe za koju smatraju da je svojim radom doprinijela napretku Općine Zlatar Bistrica te koja je iz tog razloga zaslužila posebno priznanje.

 

 1. KATEGORIJE JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

Javna priznanja Općine Zlatar Bistrica mogu se dodijeliti u kategorijama:

 1. Nagrada Općine Zlatar Bistrica – može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama s područja općine Zlatar Bistrica, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenja djelatnosti, od posebnog značaja za Općinu.
 2. Plaketa Općine Zlatar Bistrica:
 3. a) Plaketa za počasnog građanina Općine Zlatar Bistrica – počasnim građaninom može biti proglašen mještanin općine Zlatar Bistrica, ali i drugi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine ili joj dali izuzetan doprinos.
 4. b) Plaketa Općine Zlatar Bistrica – može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama s područja Općine Zlatar Bistrica za izuzetna ostvarenja i doprinos u kulturnom, sportskom, duhovnom i sveukupnom društvenom životu od posebnog značaja za Općinu.

Jedna osoba može biti predložena za samo jedno od navedenih priznanja.

 

 1. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata/kandidatkinje za dodjelu jednog od javnih priznanja  iz točke 2. ovog Javnog poziva mogu podnijeti:

 1. Općinski načelnik
 2. Udruge građana sa područja Općine Zlatar Bistrica
 3. Ustanove sa sjedištem na području Općine Zlatar Bistrica,
 4. Tvrtke sa sjedištem na području Općine Zlatar Bistrica
 5. Druge fizičke i pravne osobe s područja Općine Zlatar Bistrica.

Prijedlog kandidata/kandidatkinje mora sadržavati:

 • Podatke o podnositelju prijedloga
 • Životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi te obrazloženje zbog čega se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Zlatar Bistric

 

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijedlog se podnosi na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva, u pisanom obliku te mora sadržavati sve bitne elemente i priloge iz obrasca da bi se po njemu moglo postupati.

Obrazac za prijedlog kandidata/kandidatkinje za dodjelu javnog priznanja dostupan je putem mrežne stranice Općine Zlatar Bistrica, a može se preuzeti u tiskanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica.

Prijedlog mora biti vlastoručno potpisan od strane predlagatelja.

 

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijedlog se podnosi Načelniku općine najkasnije do 30.04.2019. godine do 14:30 sati.

Prijedlog se dostavlja na propisanom obrascu putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica, a mogu se dostaviti i elektroničkom poštom.

Prijave poštom šalju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

VLADIMIRA NAZORA 56

49247 ZLATAR BISTRICA

 

S naznakom na omotnici:

”Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Zlatar Bistrica 2019.”

 

Prijave elektroničkom poštom mogu se slati isključivo na e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr , uz naznaku predmeta: ”JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA 2019”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 1. POSTUPAK ODABIRA

Načelnik općine imenovat će Povjerenstvo  za ocjenu prijedloga kandidata/kandidatkinja za dodjelu javnih priznanja Općine Zlatar Bistrica, a koje će utvrditi istinitost podataka iz podnesenih prijedloga, po potrebi zatražiti mišljenja od nadležnih stručnih tijela i institucija radi utvrđivanja dostavljenih podataka, obrazloženja i dokumentacije. Po potrebi, Povjerenstvo može podnositelja tražiti obrazloženja dokumentacije.

Nakon razmatranja prijedloga, Povjerenstvo  će sastaviti Zapisnik o prikupljenim inicijativama koje upućuje Načelniku općine radi sastavljanja Konačnog prijedloga za dodjelu javnog priznanja.

Konačni prijedlog sadržava sve valjane prijedloge kandidata/kandidatkinja te informaciju o prijedlogu vrste javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

Konačni prijedlog zajedno s prijedlogom o obliku nagrade Načelnik upućuje Općinskom vijeća koje je dužno razmotriti Konačni prijedlog i o istome donijeti odluku.

 

 1. ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA

Odluku o dodjeli javnog priznanja donosi Općinsko vijeće na svojoj redovnoj sjednici, a priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća kojom se obilježava Dan Općine Zlatar Bistrica.

Odluka o dodjeli javnog priznanja objavit će se na mrežnim stranicama Općine Zlatar Bistrica www.zlatar-bistrica.hr .

Kandidat/kandidatkinja dobitnik javnog priznanja, o dodjeli priznanja, bit će obaviješten putem e-maila, telefona ili na drugi primjeren način.

 

 1. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr najkasnije do 23.04.2019. god.

Odgovor na postavljeno pitanje poslat će se u najkraćem roku izravno na adresu elektroničke pošte onih koji su pitanja postavili.

NAČELNIK        Žarko  Miholić     

 

Javni poziv

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

Comments are closed.