R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                      NAČELNIK

  

KLASA: 061-01/18-01/2

URBROJ:2211/08-18-1

Zlatar Bistrica,10.svibnja 2018. godine

      

Temeljem odredbi članka 51., a vezano uz odredbe stavka 1. članka 11. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj: 5/18),  Načelnik općine  Zlatar Bistrica upućuje

JAVNI   POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog  priznanja Općine Zlatar Bistrica

Članak 1.

           Dodjeljuje se Javno priznanje  Općine Zlatar Bistrica –        „  Plaketa Općine Zlatar Bistrica”

 

Članak 2.

            Plaketa Općine Zlatar Bistrica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti, značajne za Općinu.

 

Članak 3.

            Javno priznanje  iz članka 1. ovog Javnog  poziva  dodjeljuje se posebnim zaključkom Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica.

 

 Članak 4.

            Pravo predlaganja kandidata za priznanje iz članka 1. ovog Javnog poziva imaju  fizičke i pravne  osobe s područja Općine Zlatar Bistrica.

 

Članak 5.

            Obrazloženi prijedlozi se podnose  do 24. svibnja 2018. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica u pisanom obliku na adresu: Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica, s naznakom – „Javni poziv za dodjelu priznanja „.

Prijedlozi iz kojih nisu vidljivo obrazloženi razlozi  predlagatelja za navedenog kandidata neće biti razmatrani.

 

Članak 6.

            Javni poziv  za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Zlatar Bistrica objaviti će se na Oglasnoj ploči i na  web stranici Općine  Zlatar Bistrica.

 

NAČELNIK:   Žarko Miholić

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.