R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                 NAČELNIK

 KLASA:118-01/18-01/2

URBROJ: 2211/08-04/2-18-2

Zlatar Bistrica, 23.svibnja 2018.godine       

 

            Na  temelju  članka 8., 9. i 10. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61 /11), članka 11.  Pravilnika o  unutarnjem  redu  Jedinstvenog upravnog  odjela Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zgaorske županije  broj:16/16), te Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu Klasa: 112-01/18-01/2, Urbroj:2211/08-01-18-1 od 05.veljače 2018.godine) objavljuje se

 

JAVNI    POZIV

za  prijem  osobe na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog

odnosa  u  Općini Zlatar Bistrica

      

I.

            U cilju  provedbe  programa, odnosno korištenje  mjera  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Od  mjere  do karijere-Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“, Općina Zlatar Bistrica objavljuje javni poziv  za prijem  na stručno usavršavanje   za rad bez zasnivanja  radnog odnosa.

 

II.

            Polaznik/polaznica  stručnog osposobljavanja za rad  bez zasnivanja radnog odnosa   prima se na vrijeme od 12 mjeseci  u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica na radno mjesto Stručnog suradnika za pravne i upravne poslove, prvostupnik javne uprave.    

             Na stručno  osposobljavanje  za rad  bez zasnivanja radnog odnosa  prima se 1 (jedna) osoba.

            Osoba  koja  podnosi prijavu   za stručno  osposobljavanje   za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezna je uz prijavu priložiti:

            –  životopis

            –  presliku  osobne iskaznice

            –  presliku   diplome

            –  dokaz o radnom stažu (elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom   odnosu iz HZMO)

            –  uvjerenje  nadležnog suda  da  se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak

 

III.

            Na javni poziv mogu se javiti osobe  oba spola.

            Osoba  se može primiti na stručno  osposobljavanje  bez zasnivanja  radnog odnosa :

a) do navršenih 30 godina, a nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje  se  obrazovala, te  je prijavljena u evidenciji Zavoda 30 dana

b) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu  za obavljanje  poslova radnog   mjesta  za  čije se  osposobljavanje prima  na stručno usavršavanje

c) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža  u  mirovinskom   osiguranju,  ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog  staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog  mirovinskog osiguranja.

 

IV.

       Prijave  se podnose  preporučeno  putem pošte  ili osobno  na adresu: Općina Zlatar Bistrica,Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica, sa naznakom „Stručno osposobljavanje  za rad – Stručni suradnik za pravne i upravne poslove “,  zaključno sa 01.06.2018 godine  do 12,00 sati.

 

V.

         Za osobe  za koje se utvrdi da su  podnijele  pravodobne i uredne papire, biti će zatražena od  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  provjera  ispunjavanja  uvjeta  za korištenje  mjere „Stručno usavršavanje  za rad  bez zasnivanja radnog odnosa“.

Osobe za   koje se dobije  pozitivan povratni odgovor   od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, biti će pozvane  na  informativni razgovor.

Obavijest  o pristupanju na  informativni  razgovor  dostaviti  će se kandidatima koji  ispunjavaju  uvjete  putem e-maila  u roku od 3 dana  od dana otvaranja  pristiglih prijava.

 

VI.

Osoba  koja  ne podnese  pravodobnu i/ili  urednu prijavu ili osoba  za koju se utvrdi  da ne ispunjava uvjete iz točke III. ovog Javnog natječaja  neće se  smatrati kandidatom i njihove   prijave  neće biti  razmatrane. Urednom prijavom  smatra se prijava  koja sadrži  sve podatke  i priloge   navedene  u točci II. ovog Javnog poziva .

Za  kandidate/kandidatkinje   koje se ne odazovu   na pozvani razgovor, smatrati će se  da su  odustali od  prijave.

Za osobu  koja bude izabrana  od strane  Načelnika općine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje   podnijeti će se zahtjev  za sufinanciranje  programa stručnog osposobljavanja   za rad  bez zasnivanja radnog odnosa, te će po dobivenom odobrenju  od strane Zavoda  sa tom osobom  sklopiti  Ugovor  o  stručnom osposobljavanju za rad  bez zasnivanja radnog odnosa.

 

                                                                                               N A Č E L N I K:  Žarko Miholić

                                                                                  

           

           

Comments are closed.