R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 602-02/17-01/3

URBROJ: 2211/08-04/1-17-7

Zlatar Bistrica,10.07.2017 godine    

               P  O  Z  I  V

             ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU UDŽBENIKA ZA

              OSNOVNU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018

                                    

            Na temelju odredbi članka 7. i 8. Pravilnika o  nabavi roba i usluga male vrijednosti Klasa:021-05/17-01/2;Urbroj:2211/08-03-17-3 od 07.srpnja 2017.godine, te Odluke Načelnika općine  Klasa:602-02/17-01/3;Urbroj:2211/08-01-17-1 od 29.svibnja 2017.godine, Jedinstveni

upravni djel Općine Zlatar Bistrica upućuje poziv  za dostavu ponude za nabavku  udžbenika za osnovnu školu u školskoj godini 2017/2018.

 

1.Naručitelj: OPĆINA ZLATAR BISTRICA,

                       Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica, OIB:84861610780

 

2.Predmet nabave: Nabavka udžbenika za osnovnu školu  za školsku godinu 2017/2018

 

3.Procijenjena vrijednost nabave:  170.000,00 kuna uključujući PDV

 

4.Kriterij za odabir ponude je: ponuda s najnižom cijenom za ponuđenu robu.

 

5.Ostali uvjeti nabave:

            – Cijena ponude  dostavlja se na Obrascu 1 -nabavka udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa i atlasa i na Obrascu  2  -nabavka udžbenika za  djecu s posebnim  potrebama  koji su sastavni dio ovog poziva, te na Obrascu 3 – pregledom i ukupnom  cijenom po svakom razredu odvojeno

            – Ponuditelji su obvezni dostaviti jediničnu cijenu po stavci sa uključenim PDV-om,

            – Ponuditelj je obvezan navesti cijenu  ponude  za slijedeće uvjete plaćanja:

                        – po ponudi

                        – jednokratno- Račun15. dana od dostave računa

                        -obročno plaćanje do 3 rate

            -Ponuditelji su obvezni izvršiti dostavu udžbenika u Osnovnu školu Zlatar Bistrica najkasnije do  31. kolovoza  2017.godine

 

6.Rok za dostavu ponude je :31 srpanj 2017.godine do 12,00 sati.Ponude se predaju poštom na adresu :Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica  s naznakom „Ponuda za nabavu udžbenika“ ili u elektronskom obliku na mail:zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr s naznakom „Ponuda za nabavku udžbenika“.

 

7.Kontakt osoba:Pročelnik Josip Ozimec, e-mail:zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

                                                                                    

OBRAZAC 1. nabavka udžbenika

OBRAZAC 2. nabavka udžbenika za djecu s posebnim potrebama

OBRAZAC 3. pregled po razredima

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.