R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNIK

 

KLASA: 372-03/18-01/3

URBROJ: 2211/08-18-1

Zlatar Bistrica, 23.11.2018.g.

 

 

Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11), članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 28/11), odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/97, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), a uz primjenu članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18), Načelnik općine raspisuje slijedeći

 

 N  A  T  J  E  Č  A  J  

 za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju općinske zgrade  u Zlatar Bistrici               

 

I. Predmet natječaja je poslovni prostor u prizemlju općinske zgrade u Zlatar Bistrici, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica, ukupne površine od 9,96 m2, sagrađene na čk.br 596/9 k.o. Lovrečan, koji je Projektom etažiranja označen kao kancelarija 4 u U3.

 

II. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme do 5 godina.

 

III. Visina zakupnine iznosi 3,00 € po  m2, odnosno 29,88  € mjesečno, visina jamčevine iznosi  10 % od ponuđene mjesečne cijene zakupnine, a ista se uplaćuje na žiro račun Općine Zlatar Bistrica na broj IBAN HR312360000185270000, model HR68, s pozivom na broj 7242- OIB.

Zakupoprimac ujedno preuzima i obvezu podmirenja nastalih troškova grijanja, električne energije i vode, a sukladno proporcionalnoj površini koju koristi.

 

IV. U predmetnom poslovnom prostoru nisu dozvoljene nikakve preinake bez suglasnosti davatelja, a u slučaju izvršenih preinaki za koje je ishođena suglasnost davatelja, nastali troškovi zakupoprimcu neće se priznati.

 

V. Ponuda mora sadržavati:

            -ime i prezime ponuditelja, točnu adresu , odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine

            -visinu ponuđene jamčevine, te dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu

            -izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog

             registra ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

           -potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima

 

VI. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj .

 

VII. Mogućnost uvida u navedeni poslovni prostor mogući je uz  nazočnost ovlaštene osobe  zakupodavca tijekom natječaja, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na  broj:049/461-073.

 

VIII.Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa.

 

IX. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave, zaključno sa 12.prosinca 2018. godine do 13,00 sati, a ponude se podnose na adresu Općine Zlatar Bistrica, V.Nazora 56, uz naznaku „ Ne otvaraj –ponuda za zakup poslovnog prostora u prizemlju općinske zgrade – kancelarija 4“

 

 X.  Načelnik općine zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez   odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju. Ponuditeljima koji neće biti odabrani putem ovog natječaja uplaćena jamčevina vratiti  će se u roku od osam dana od donošenja odluke o odabiru.

 

 XI. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 049/461-073, radnim danom od 07,00 do   14,00 sati.

 

 XII. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u općinskoj zgradi u Zlatar Bistrici, Vladimira Nazora 56 objaviti će se putem web stranice Općine Zlatar Bistrica i na oglasnoj  ploči.

 

NAČELNIK:    Žarko Miholić

 

           

 

 

 

 

 

Comments are closed.