OPĆINA ZLATAR BISTRICA

             NAČELNIK

 KLASA: 604-02/18-01/1

URBROJ: 2211/08-01-18-2

Zlatar Bistrica, 18.01.2018.g.

 

            Na temelju  odredbe  članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

 

      Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

            o  raspisivanju natječaja za dodjelu sportske stipendije

 

I. 

            Raspisuje se natječaj za dodjelu 2 stipendije pojedincu sportašu koji  postiže vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

                             

                        II.                        

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a koji imaju postignute vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu, najmanje na nivou Republike Hrvatske.

 

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– potvrdu o prebivalištu učenika/studenta

– potvrdu o prebivalištu za  roditelje/staratelje  učenika/studenta

– potvrdu škole/fakulteta o upisu u redovni program

– potvrdu-dokaz o postignutim sportskim rezultatima.

 

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 02.02.2018. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

 

                                                                                               NAČELNIK:  Žarko Miholić

           

OBRAZAC ZAHTJEVA

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.