KLASA: 604-02/17-01/4

URBROJ: 2211/08-17-2

Zlatar Bistrica, 09.11.2017.g.

 

            Na temelju  odredbe  članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13) i članka 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

 

                                            Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

            o  raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima

 

                                                                       I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu studentskih stipendija :

 

A kategorija – stipendija prema socijalnom statusu –  7  stipendija

 

 

                                                                       II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju :

 

redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva  ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini

 

 

                                                                       III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev, a propisane su odredbama članka 9. naprijed navedenog Pravilnika.

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 24.11.2017. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

                                                                        IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

 

                                                                                               NAČELNIK:

                                                                                              Žarko Miholić

 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

IZJAVA STUDENTA 

IZJAVA O PREBIVALIŠTU za studenta i roditelje

Comments are closed.