KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                    NAČELNIK


KLASA: 604-02/18-01/3

URBROJ: 2211/08-04/3-18-2

Zlatar Bistrica, 29.10.2018.g.

 

            Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

   o  raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

 

I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih  škola:

A kategorija – stipendija prema socijalnom statusu –  8  stipendija u iznosu od 350,00 kn mjese

 

 II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju : 

Učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva  ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini, te čije domaćinstvo nema nepodmirenih obveza prema Općini Zlatar Bistrica.

 

III.        

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev, a propisane su odredbama članka 9. naprijed navedenog Pravilnika.

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 12.11.2018.godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

                                                             

IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

 

                                                                                                NAČELNIK:   Žarko Miholić

 

Zahtjev A kategorija socijalna stipendija

Izjava o članovima kućanstva

Izjava o prebivalištu učenici-roditelji

Izjava učenika

 

Comments are closed.