OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                 NAČELNIK

KLASA: 604-01/19-01/1 

URBROJ: 2211/08-04/3-19-1

Zlatar Bistrica, 18.09.2019.g.

 

 

            Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

 

  I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih  škola:

 

A kategorija – stipendija prema socijalnom statusu –  8  stipendija u iznosu od 350,00 kn mjesečno

B kategorija – stipendija za nadarene učenike  – 2 stipendije u iznosu od 350,00 kn mjesečno

                                                                     

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju :

Učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva  ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini, te čije domaćinstvo nema nepodmirenih obveza prema Općini Zlatar Bistrica.

 

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev, a propisane su odredbama članka 9. naprijed navedenog Pravilnika.

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa  04.10.2019. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

          Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

 

 NAČELNIK: Žarko Miholić

 

ZAHTJEV – A kategorija

ZAHTJEV – B kategorija

Izjava o članovima kućanstva

Izjava učenika da ne prima drugu stipendiju

Izjava učenika i roditelja o stvarnom prebivalištu

Comments are closed.