KLASA: 604-01/19-01/2

URBROJ: 2211/08-04/3-19-1

Zlatar Bistrica, 24.12.2019.g.

 

            Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

 

I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu studentskih stipendija:

A kategorija – stipendija prema socijalnom statusu –  15  stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju :

Studenti koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva  ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini te čije domaćinstvo nema nepodmirenih obveza prema Općini Zlatar Bistrica.

 

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev, a propisane su odredbama članka 9. naprijed navedenog Pravilnika.

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom, uključujući i potpisanu obavijest o obradi osobnih podataka, dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa  10.01.2020. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče, web stranice Općine Zlatar Bistrica i javnih medija.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NAČELNIK: Žarko Miholić

 

Natječaj studentske stipendije

Zahtjev A kategorija socijalna stipendija

izjava o prebivalištu roditelji

izjava o prebivalištu studenti

izjava studenta

GDPR obrazac – obavijest o obradi osobnih podataka

 

 

   

Comments are closed.