R E P U B L I K A    H R V A T S K A

      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  OGLASA

 

KLASA: 100-01/18-0/1

URBROJ:2211/08-04/1-18-8

Zlatar Bistrica, 24.travnja 2018. godine

                                                

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo  na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima

financiranim iz fondova ili  programa Europske unije

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU  ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

  1. U službu na određeno vrijeme od najdulje do mjeseca veljače 2020.godine za obavljanje poslova vezanih uz aktivnosti upravljanja projektima financiranim iz fondova ili programa Europske unije u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica, prima se

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO – 1 izvršitelj na određeno vrijeme najdulje do mjeseca veljače 2020. godine, – mjesto rada je u Zlatar Bistrici, uz obvezi probni rad od dva mjeseca.

Opis poslova:

  • praćenje, koordinacija, realizacija i upravljanje projektima fiinaciranim iz fondova ili programa Europske unije i to:

      ∙ Gradnja i opremanje  reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica

      ∙ Mjera 7.2.Gradnja ceste nastavka Ulice S.S.Kranjčevića- spoj s Gornjom Brestovečkom  ulicom u Zlatar Bistrici, dužine 345,82 m

        Mjere 7.4. Rekonstrukcija i dogradnja  dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

  • izrada potrebni izvješća po navednim projektima
  • priprema dokumentaciju za javljanje na natječaje Ministarstava i Fondova iz  područja graditeljstva i komunalnih poslova
  • priprema dokumentaciju  i sudjeluje  u javnoj nabavi sa drugim organima i institucijama kao i zainteresiranim osobama
  • izrađuje statistička izviješća i druge akte iz područja prostornog uređenje i građenja

Podaci o plaći:

Koeficijent za obračun  plaće  određuje se u visini od 2,50 , ( sukladno članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica,Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije  broj:16/14), a plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog radnog staža.Osnovica za obračun plaće utvrđuje se  posebnom Odlukom Načelnika  općine.

Prethodna provjera  znanja i sposobnosti obuhvaća:

-pismeno testiranje

-intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz  provjere znanja na

 provedenom testiranju 

 

Pravni  i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru  znanja i  sposobnosti :

1.Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2.Zakon o gradnji ( Narodne novine broj: 153/13,20/17)

3.Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj:153/13,65/17)

 

Način  obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodnoj provjeri  znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti povukao  prijavu na natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja indentiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti  prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta  kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi gore navedenih propisa ( ukupno 20 pitanja).

Na pismenoj provjeri kandidati mogu ostvariti najviše  20 bodova.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod.                                                                                   

Na pisanom testiranju nije  dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismeno testiranje traje najviše 45 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz  provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju .

Povjerenstvo za provedbu  natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost,kreativnost,profesionalne ciljeve i motivaciju  za rad u Općini  Zlatar Bistrica.

Na intervju kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo  za provedbu natječaja sastavlja Izvješće  o provedenom postupku  i utvrđuje rang-listu kandidata  prema ukupnom broju ostvarenih  bodova na pismenom testiranju i intervju.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku  koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata koje se dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Načelniku općine u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE ZLATAR BISTRICA.

                                                                     

                                                                                  POVJERENSTVO              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.