R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 100-01/18-01/1

URBROJ: 2211/08-04/1-18-4

Zlatar Bistrica, 26.ožujka 2018.godine

 

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11 i 04/18.), vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, a temeljem Upute Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/310; Urbroj:515-03-01-01/2-18-1 od 06.ožujka 2018.godine, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica, raspisuje

 

OGLAS

           za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo  na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije

 

U službu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vezanih uz aktivnosti upravljanja projektima financiranim iz fondova ili programa Europske unije u  Jedinstvenu upravni odjel Općine Zlatar Bistrica prima se:

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA URBANIZAM I  GRADITELJSTVO  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme najdulje do mjeseca veljače 2020. godine zbog obavljanja aktivnosti  vezanih uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili programa Europske  unije  i to:

       – Gradnja i opremanje  reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica

       – Mjera 7.2. Gradnja ceste nastavka Ulice S.S.Kranjčevića- spoj s Gornjom

         Brestovečkom ulicom u Zlatar Bistrici, dužine 345,82 m

        – Mjere 7.4. Rekonstrukcija i dogradnja  dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

Mjesto rada je u Zlatar Bistrici, uz obvezni probni rok od dva  mjeseca.

Na ovaj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete  za prijam u službu:

VIŠI  STRUČNI SURADNIK

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinskog usmjerenja ili stručni prvostupnik inženjer građevinarstva
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • položen državni stručni ispit
 • znanje rada na osobnom računalu i
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u zakonom propisanom roku.

Na Oglas se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle višu stručnu spremu iz područja graditeljstva.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik sljedećih dokumenata:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome, potvrde),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas (preslika ili izvornik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika ili izvornik svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ili izvornik),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ili izvornik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih propisa te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada (provjera znanja iz prodručja graditeljstva ) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općina Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr  objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjavaju ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i urbanizam na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

Pisane prijave na Oglas, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Zlatar Bistrica, 49  247 Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,  sa naznakom: “ Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo  na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.                                                            

 

                                                                                                            PROČELNIK : Josip Ozimec, dipl.oec

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI 

 

                                                                                                

 

Comments are closed.