R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 100-01/18-01/1

URBROJ: 2211/08-04/1-18-9

Zlatar Bistrica, 10.svibnja 2018.godine

 

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11 i 04/18.), vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, a temeljem Upute Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/310; Urbroj:515-03-01-01/2-18-1 od 06.ožujka 2018.godine, Pročelnik Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Zlatar Bistrica, raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo 

na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije

 

U službu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vezanih uz aktivnosti upravljanja projektima financiranim iz fondova ili programa Europske unije u  Jedinstvenu upravni odjel Općine Zlatar Bistrica prima se:

VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA URBANIZAM I  GRADITELJSTVO  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme najdulje do mjeseca veljače 2020. godine zbog obavljanja aktivnosti  vezanih uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili programa Europske  unije  i to:

       – Gradnja i opremanje  reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica

       – Mjera 7.2. Gradnja ceste nastavka Ulice S.S.Kranjčevića- spoj s Gornjom

         Brestovečkom ulicom u Zlatar Bistrici, dužine 345,82 m

        – Mjere 7.4. Rekonstrukcija i dogradnja  dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

Mjesto rada je u Zlatar Bistrici, uz obvezni probni rok od dva  mjeseca.

Na ovaj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete  za prijam u službu:

VIŠI  STRUČNI SURADNIK

  – magistar struke ili stručni specijalist građevinskog usmjerenja ili stručni prvostupnik inženjer građevinarstva

 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • položen državni stručni ispit
 • znanje rada na osobnom računalu i
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u zakonom propisanom roku.

Na Oglas se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle višu stručnu spremu iz područja graditeljstva.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik sljedećih dokumenata:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome, potvrde),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas (preslika ili izvornik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika ili izvornik svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ili izvornik),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ili izvornik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih propisa te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada (provjera znanja iz prodručja graditeljstva ) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općina Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr  objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjavaju ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i urbanizam na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Oglas, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Zlatar Bistrica, 49

247 Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,  sa naznakom: “ Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo  na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.                                                            

  

                                                                                                             PROČELNIK :   Josip Ozimec, dipl.oec

 _____________________________________________________________________________________________

        R E P U B L I K A    H R V A T S K A

      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  OGLASA

 

KLASA: 100-01/18-0/1

URBROJ:2211/08-04/1-18-10

Zlatar Bistrica, 10.svibnja 2018. godine

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme višeg  Stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo 

na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova ili  programa Europske unije

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU  ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 U službu na određeno vrijeme od najdulje do mjeseca veljače 2020.godine za obavljanje poslova vezanih uz aktivnosti upravljanja projektima financiranim iz fondova ili programa Europske unije u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica, prima se

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO – 1 izvršitelj na određeno vrijeme najdulje do mjeseca veljače 2020. godine, – mjesto rada je u Zlatar Bistrici, uz obvezi probni rad od dva mjeseca.

Opis poslova:

 • praćenje, koordinacija, realizacija i upravljanje projektima fiinaciranim iz fondova ili programa Europske unije i to:

      ∙ Gradnja i opremanje  reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica

      ∙ Mjera 7.2.Gradnja ceste nastavka Ulice S.S.Kranjčevića- spoj s Gornjom Brestovečkom

         ulicom u Zlatar Bistrici, dužine 345,82 m

        Mjere 7.4. Rekonstrukcija i dogradnja  dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

 • izrada potrebni izvješća po navednim projektima
 • priprema dokumentaciju za javljanje na natječaje Ministarstava i Fondova iz  područja graditeljstva i komunalnih poslova
 • priprema dokumentaciju  i sudjeluje  u javnoj nabavi sa drugim organima i institucijama kao i zainteresiranim osobama
 • izrađuje statistička izviješća i druge akte iz područja prostornog uređenje i građenja

Podaci o plaći:

Koeficijent za obračun  plaće  određuje se u visini od 2,50 , ( sukladno članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica,Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije  broj:16/14), a plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku godinu navršenog radnog staža.Osnovica za obračun plaće utvrđuje se  posebnom Odlukom Načelnika  općine.

Prethodna provjera  znanja i sposobnosti obuhvaća:

-pismeno testiranje

-intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz  provjere znanja na  provedenom testiranju 

 

Pravni  i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru  znanja i  sposobnosti :

1.Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2.Zakon o gradnji ( Narodne novine broj: 153/13,20/17)

3.Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj:153/13,65/17)

 

Način  obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodnoj provjeri  znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti povukao  prijavu na natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja indentiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti  prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta  kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi gore navedenih propisa ( ukupno 20 pitanja).

Na pismenoj provjeri kandidati mogu ostvariti najviše  20 bodova.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod.                                                                                   

Na pisanom testiranju nije  dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismeno testiranje traje najviše 45 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz  provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju .

Povjerenstvo za provedbu  natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost,kreativnost,profesionalne ciljeve i motivaciju  za rad u Općini  Zlatar Bistrica.

Na intervju kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo  za provedbu natječaja sastavlja Izvješće  o provedenom postupku  i utvrđuje rang-listu kandidata  prema ukupnom broju ostvarenih  bodova na pismenom testiranju i intervju.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku  koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata koje se dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Načelniku općine u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE ZLATAR BISTRICA.

 

          POVJERENSTVO              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Comments are closed.