OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području općine Zlatar Bistrica da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu

do 31. kolovoza 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području općine Zlatar Bistrica za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.
Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.zlatar-bistrica.hr , a mogu se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zlatar Bistrica kod Višeg stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo. (soba broj 5)

OBRAZAC POREZ NA NEKRETNINE – Stambeni prostor

OBRAZAC POREZ NA NEKRETNINE – Poslovni prostor

OBRAZAC POREZ NA NEKRETNINE – Neizgrađeno građevinsko zemljište

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

– osobno, predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica, Višem stručnom suradniku za urbanizam i graditeljstvo u vremenu od 07:00h-15:00h,

 • putem pošte, na adresu Općina Zlatar Bistrica, Vl. Nazora 56, Zlatar Bistrica ili
 • elektroničkim putem, na e-mail adresu: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati:

 • telefonski 049 461 073- Viši stučni suradnik za urbanizam i graditeljstvo Ivica Škrlec (soba broj 5)
 • elektroničkim putem, na e-mail adresu: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili
 • osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, u vremenu od 07:00h-15:00h.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.08.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Zlatar Bistrica dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

Općina Zlatar Bistrica

 

ŠTO SVE TREBA ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE?

 

1.Što se mijenja u oporezivanju nekretnina?
            Od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će zamijeniti postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

             Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedeni  još koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

 1. Što je predmet oporezivanja?

 

            Predmet oporezivanja je nekretnina, a nekretninom se smatra:

 • stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 • poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori – podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta, tj. svi prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom,

 

 • ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati uporabnom cjelinom te za sad nemaju namjenu (npr. ROH BAU prostori),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

            Stambeni prostor za povremeno stanovanje čini svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (kuće za odmor, nekretnine za iznajmljivanje…).

            Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.      

            Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralne objekte, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.              

           

 1. Tko je obveznik plaćanja poreza?

 

            Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine).

            Porezni obveznik je i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovorom) prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, također ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Ako porezni obveznik nije poznat (napuštene nekretnine), sama nekretnina postaje obveznik poreza. 

            Ako je porezna obveza pravnim poslom – ugovorom prenesena na nesamostalnog posjednika, sukladno članku 51. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.

 

 1. Kako se izračunava porezna obveza?

            Porezna obveza obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

            Godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

 1. Kako se određuju parametri za izračun poreza?

            Zakonom o lokalnim porezima definirani su pojedini koeficijenti i raspon njihovih vrijednosti, a svaki grad (općina) unutar zakonskih okvira do 30. studenog 2017. godine treba donijeti odluke o vrijednosti boda, područjima zona, koeficijentima i rokovima plaćanja.

            Koeficijent zone ovisi o lokaciji nekretnine odnosno pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja. Zakonom je određeno da je najviši koeficijent 1,0, a odnosi se na nekretnine u prvoj zoni Općine.

            Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine. Zakonom je određeno da je za stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje te za garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1,0. Za ostale prostore zakonom je predviđen široki raspon koeficijenata. Tako za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje (kuće za odmor, prazni stanovi) te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje koeficijent može biti od 1,0 do 6,0, a za poslovne prostore od 1,0 do 10,0.

            Koeficijent stanja kreće se od 0,8 do 1,2 pri čemu se koeficijent 0,8 odnosi na prostore koji nisu prikladni za uporabu, koeficijent 1,0 za prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koeficijent 1,2 za prostore koji su prikladni za uporabu i raspolažu dodatnim sadržajima (bazeni, saune, sportski tereni…).

            Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje. Zakonom je određeno da je za nekretnine izgrađene do 1940. godine koeficijent 0,8, za nekretnine izgrađene od 1941. do 1970. godine 0,9, za nekretnine izgrađene od 1971. do 1987. godine 1,0, za nekretnine izgrađene od 1988. do 2005. godine 1,1 te za nekretnine izgrađene od 2006. godine i dalje 1,2. Ako je na nekretninama izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije (rekonstrukcija je izvedba građevinskih radova na postojećoj građevini kojima se mijenja površina građevine – dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine…)

 1. Koje podatke trebate dostaviti?

 

            Jedinice lokalne samouprave su obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine. U tu svrhu potrebno je popuniti sve podatke na priloženim obrascima, te ih dostaviti na način opisan u dopisu.

            Rok za dostavu podataka je 31. kolovoza 2017. godine. 

 1. Kada stiže porezno rješenje i koliko dugo je na snazi?

            Na temelju prikupljenih podataka Općina Zlatar Bistrica donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

            Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

            Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

 

Comments are closed.