DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“

Lovrečanska 16, 49247 Zlatar – Bistrica

e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr

              tel: 049 461 031

 

KLASA: 601-02/17-01/53

URBROJ: 2211/08-380-17-1

Zlatar Bistrica, 24.05.2017. god

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica i članka 2. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (Klasa:023-01/09-01/2, Urbroj:2211/08-380-09-06 i Klasa:023-01/09-01/5, Urbroj:2211/08-380-10-7 ) ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica       r a s p i s u j e 

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

za odgojno – obrazovnu 2017./2018. godinu

 

  1. Naziv i sjedište vrtića: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica

 

  1. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić podnosi se do  14.  lipnja 2017. godine u tajništvu Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar Bistrica.

 

  1. Uz Zahtjev, koji se može preuzeti u tajništvu DV ili uzima s mrežne stranice općine Zlatar Bistrica, obvezno se prilaže:

 

– Rodni list djeteta ili Izvadak iz matice rođenih

– Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

– Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih  iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)

– Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8.    naprijed  navedenog Pravilnika (Pravilnik se nalazi na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar  Bistrica)

– Izjavu roditelja da imaju prebivalište i stvarno boravište na području općine Zlatar Bistrica

– Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Zlatni  dani“ Zlatar Bistrica, a u suprotnom roditelji će snositi puni iznos ekonomske cijene programa

 

  1. Prednost pri upisu u Dječji vrtić „Zlatni dani“ imaju  djeca s prebivalištem na području Općine Zlatar Bistrica.

 

  1. Ukoliko se sva djeca ne mogu primiti u Dječji vrtić primjenjivati će se kriteriji iz članka 4. naprijed navedenog Pravilnika  za ostvarivanje  prednosti  pri upisu  kako slijedi: 

– djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

– djeca koja žive bez roditelja ili ona s nedovoljnom roditeljskom brigom

– djeca iz  obitelji s troje ili više djece                      

– djeca koja žive u socijalno i zdravstveno ugroženim sredinama   

– djeca s teškoćama u razvoju                                                           

– djeca samohranih roditelja

– djeca čija su oba roditelja zaposlena

– djeca uzeta na uzdržavanje

– djeca žrtava i invalida domovinskog rata

– invalidnost jednog od roditelja djeteta

 

Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u Zahtjevu za upis djeteta,   kao i u priloženu dokumentaciju.

Nakon donošenja Odluke komisije za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do  14. srpnja 2017.           godine, objavit će se rezultati natječaja na oglasnoj ploči DV i mrežnoj stranici općine Zlatar   Bistrica.

 

                                                                                                       R A V N A T E L J I C A  

                                                                                                       Dječjeg vrtića „Zlatni dani“

                                                                                                       Renata Horvatić

 

 

 

 

PREUZMITE:

Zahtjev za upis djeteta u DV „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica

Izjava o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

 

Comments are closed.