Na temelju članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/13 ), Načelnik općine Zlatar Bistrica, donio je dana 10.08.2017

 

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA I NABAVE UDŽBENIKA

ZA UČENIKE  SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI  2017./2018.

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova prijevoza i pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike srednjih škola u školskoj godini 2017/2018, a koji imaju prebivalište na  području Općine Zlatar Bistrica.

 

II.

Učenici srednjih škola, uz sufinanciranje troškova prijevoza u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave, ovom Odlukom ostvaruju pravo i na pokriće udjela troškova prijevoza koji bi teretili  roditelje/staratelje, čime su pokriveni troškovi prijevoza učenika srednjih škola u 100 %-tnom iznosu.

Sufinanciranje troškova prijevoza za sve učenike regulirati će se ugovorima sa ovlaštenim prijevoznicima.

             

III.

Učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u obliku jednokratne pomoći  u iznosu od 350,00 kn.

Za ostvarivanje prava  na  jednokratnu pomoć, roditelj/staratelj može podnijeti zahtjev uz kojeg treba priložiti potvrdu o prebivališu za oba roditelja/staratelja i učenika, preslik kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva, te za učenika potvrdu iz koje je vidljivo da je upisan u srednju školu, tj. školsku godinu 2017/2018.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Zlatar Bistrica ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu, gdje se sa potrebnom dokumentacijom može predati  zaključno sa 30.09.2017.godine.  Zahtjevi koji stignu nakon propisanog roka, neće se rješavati.

 

IV.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu.

 

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica

 

 

                                                                                                        Načelnik:   Žarko Miholić

KLASA: 602-03/17-01/1

URBROJ: 2211/08-01-17-1               

 

 

OBRAZAC    ZAHTJEVA                         

 

Comments are closed.