Upis u program predškole  2019/2020

 

DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“
Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar – Bistrica
e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr
tel: 049 461 031

KLASA: 601-02/19-01/4
URBROJ: 2211/08-380-19-3
Zlatar Bistrica, 13.09.2019. god

 

 

Dragi predškolci i roditelji !

Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica će u svojim prostorima provoditi upise djece rođene od 01.04.2013. godine do 31.03.2014. godine u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.

Upisi će započeti 16. rujna i trajati do 23. rujna 2019. godine, sve dane osim vikenda u vremenu od 13.00 do 15.00 sati u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica.

Roditelji trebaju na upis ponijeti slijedeće dokumente:

– Presliku rodnog lista djeteta (na kojem piše OIB)
– Potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– Kopija knjižice cijepljenja
– Presliku osobnih iskaznica oba roditelja
– Popunjeni Upitnik za roditelje polaznike programa predškole

OSTALA DOKUMENTACIJA:
– Za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
– Za dijete s teškoćama u razvoju nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić je integriran u redoviti program.

Roditeljski sastanak za polaznike predškole održati će se 30.09.2019. (ponedjeljak) u prostoru Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica s početkom u 17:00 sati.

R A V N A T E L J I C A
Renata Horvatić

UPITNIK ZA PREDŠKOLU

Privola za fotografiranje

Comments are closed.