REPUBLIKA HRVATSKA
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA ZLATAR BISTRICA
                    NAČELNIK

 

KLASA: 602-03/18-01/2

URBROJ: 2211/08-04/3-18-1

Zlatar Bistrica, 04.09.2018.godine

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18),) i  Odluke o izvršavanju Proračuna općine Zlatar Bistrica za 2018.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  42/17),  Načelnik općine donosi slijedeću 

 

 O   D   L   U   K   U

     O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA I NABAVE UDŽBENIKA

ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018/2019.

 

 I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova prijevoza i pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike srednjih škola u školskoj godini 2018/2019, a koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica.

II.

Učenici srednjih škola, uz sufinanciranje troškova prijevoza u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave, ovom Odlukom ostvaruju pravo i na pokriće udjela troškova prijevoza koji bi teretili roditelje/staratelje, čime su pokriveni troškovi prijevoza učenika srednjih škola u 100 %-tnom iznosu.

Sufinanciranje troškova prijevoza za sve učenike regulirati će se ugovorima sa ovlaštenim prijevoznicima.

 

III.

Učenici srednjih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od  350,00 kn.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika je da učenik i oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica. U slučaju da nije moguće ispuniti uvjet prijavljenog prebivališta na području Općine Zlatar Bistrica, zahtjevu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju (smrtni list, rješenje o razvodu braka ili sl.).

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, roditelj/staratelj može podnijeti zahtjev uz kojeg je potrebno priložiti potvrdu o prebivalištu za učenika i oba roditelja/staratelja, preslik kartice tekućeg računa na kojeg će se izvršiti uplata sredstava, potvrdu za učenika da je upisan u srednju školu odnosno školsku godinu 2018/2019, te ostalu dokumentaciju prema potrebi.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Zlatar Bistrica ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, a predati se može zaključno sa 30.09.2018.godine.

Zahtjevi koji stignu nakon propisanog roka, neće se rješavati.

IV.

Sredstva za izvršenje ove Odluke  osigurana su u Proračunu općine Zlatar Bistrica za 2018.godinu.

 

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica.

 

NAČELNIK:  Žarko  Miholić

 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA

 

 

Comments are closed.