E-savjetovanja

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Općina Zlatar Bistrica na ovoj stranici objavljuje Plan savjetovanja s javnošću Općine Zlatar Bistrica (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – pdf

 • Odluka o imenovanju koordinatora  Pdf

Koordinator  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Marija Horvat, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica

Kontakt koordinatora: 049/461-073 ili zlatar-bistric@zlatar-bistrica.hr


 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2024. word pdf
_______________________________________________________________________

I. izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. word 

________________________________________________________________________

Savjetovanje 10.11.2023. – 11.12.2023.

 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću word
 • Posebni dio Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. xls
 • Sažetak Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024 xls

 • Izvješće sa javnog savjetovanja Word
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word
 • Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Word
 • Obrazloženje Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Word

 • Izvješće sa javnog savjetovanja Word
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word
 • Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica Word
 • Obrazloženje Prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica  Word

 • Izvješće sa javnog savjetovanja Word
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word
 • Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Zlatar Bistrica Word
 • Obrazloženje Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Zlatar Bistrica Word

Savjetovanje o I. izmjenama Proračuna za 2023. godinu – trajanje 04.08.-04.09.2023.

 • PRIJEDLOG I. izmjena Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu xls
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću word
 • izvješće word

 • Plan savjetovanja Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu Word / Pdf

________________________________________________________________________

 • Prijedlog Odluke o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja word
 • Obrazac za sudjelovanje word
 • Izvješće  word  pdf

________________________________________________________________________

 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu word
 • Obrazac za sudjelovanje word
 • Izvješće pdf word

______________________________________________________________________

 • Izvješće sa provedenog savjetovanja-  pdf
 • Obrazac za javno savjetovanje word
 • Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica – word

 • Izvješće sa javnog savjetovanja Word
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word
 • Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu Excell – javno savjetovanje

 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word
 • II. izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – javno savjetovanje Excell

 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću  Word
 • Prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Word 

 • I. izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – javno savjetovanje Excel
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word

 • Plan savjetovanja Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu Word / Pdf

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zlatar Bistrica – javno savjetovanje od 23.12.2021. do 22.01.2022. Word 
 • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću Word