IZMJENA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  2017. godina – str. 1

IZMJENA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  2017. godina – str. 2

_________________________________________________________________________________

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

               NAČELNIK

 

KLASA:330-01/14-01/6

URBROJ:2211/08-15-01-2

Zlatar Bistrica,09.04.2015.godine

 

Na temelju  odredbe članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12), odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:11/14), te članka 55.Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije „ broj 5/13),  Načelnik općine donosi

 

I Z M J  E N U  O  D  L  U  K  E

o naknadama za  korištenje javnih površina

na području Općine Zlatar Bistrica

 

Članak  1.

Odlukom Klasa: 330-01/14-01/6; Urbroj:2211/08-14-01-2  od 12.lipnja 2014. godine  utvrđene su naknade  za korištenje javnih površina  na području Općine Zlatar Bistrica.

 

Članak 2.

Članak 2. naprijed navedene Odluke se mijenja i glasi:

„Visina naknade za korištenje javne površine  za određene namjene  određuje se u kunama  kako slijedi:

 

      Korištenje javne površine: Visina naknade
Prigodna prodaja (svijeće, jelke i sl.)      50,00 kuna po m1, bez  obzira  na dužinu
Prodaja putem pokretnih  trgovina     50,00 kuna   mjesečno po vozilu
Pokretne stvari  sukladno članku 27.Odluke  o komunalnom redu koje  se postavljaju na nekretnine  u vlasništvu su Općine  ili vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, a koje su po namjeni javne površine :-         oglasne  ploče, izložbeni ormarići,reklame

 

– tende i nadstrešnice ispred ugostiteljskih,trgovačkih i stambenih objekata, zaštitni  stupići , pokretne naprave kao  što su stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave  ispred ugostiteljskih objekata

 

-štandovi  i naprave za pripremu i prodaju pića i hrane,napitaka i  sladoleda

 

 

30,00 kuna  po m2 godišnje

 

 

30,00 kuna  po m2 godišnje

 

 

 

    50,00  kuna  po  m1,bez obzira na

dužinu

Izlaganje  robe  van izloga       30,00  kuna  po m2 mjesečno 
Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno propagandnih panoa      100,00 kuna  po odobrenju 

 

Prilikom izračuna dužine  svaki prelazak  preko  m1 uračunava se kao  puni metar .

 

Članak 3.

            Ostale odredbe naprijed navedene Odluke  ostaju nepromijenjene.

 

Članak 4.

Ova Izmjena Odluke  o  naknadama za korištenje javnih površina na području Općine Zlatar Bistrica stupa na snagu danom donošenja.

 

 NAČELNIK: Žarko Miholić

 

_________________________________________________________________________________________________

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

               NAČELNIK

 

KLASA:330-01/14-01/6

URBROJ:2211/08-14-01-1

Zlatar Bistrica,12.06.2014.godine

 

Na temelju  odredbe članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12), odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:11/14), te članka 55.Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije „ broj 5/13),  Načelnik općine donoci slijedeću

O  D  L  U  K  U

o naknadama za  korištenje javnih površina 

na području Općine Zlatar Bistrica

Članak  1.

Ovom Odlukom određuju se naknade za korištenje javnih površina i način plaćanja naknada za korištenje javnih površina na području Općine Zlatar Bistrica.

Članak 2.

Visina naknade za korištenje javne površine  za određene namjene  određuje se u kunama  kako slijedi:

 

      Korištenje javne površine: Visina naknade
Prigodna prodaja (svijeće, jelke i sl.)

    50,00 kuna po odobrenjuProdaja putem pokretnih  trgovina    50,00 kuna   mjesečno po voziluPokretne stvari  sukladno članku 27.Odluke  o komunalnom redu koje  se postavljaju na nekretnine  u vlasništvu su Općine  ili vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, a koje su po namjeni javne površine :

–         oglasne  ploče, izložbeni ormarići,reklame

 

– tende i nadstrešnice ispred ugostiteljskih,trgovačkih i stambenih objekata, zaštitni  stupići , pokretne naprave kao  što su stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave  ispred ugostiteljskih objekata

 

-štandovi  i naprave za pripremu i prodaju pića i hrane,napitaka i  sladoleda

 

30,00 kuna  po m2 godišnje

 

 

30,00 kuna  po m2 godišnje

 

 

     

 

      50,00  kuna  po  odobrenju

Izlaganje  robe  van izloga      30,00  kuna  po m2 mjesečno

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno propagandnih panoa      50,00 kuna  po odobrenju

 

 

Sukladno  utvrđenoj  visini  naknade  za korištenje javne površine, a  nakon ishođenog odobrenja od strane  Načelnika  općine za  prodaju na javnoj površini, korisniku će se  izdati  Rješenje  kojim  će se  utvrditi  visina  naknade sukladno  utvrđenoj visini  iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 3.

Korisnik kojem je utvrđena mjesečna naknada dužan je  istu platiti do 15-tog u mjesecu za tekući  mjesec na žiro račun Općine Zlatar Bistrica.

Korisnik kojem  je Rješenje   utvrđena  naknada  plaćanja po odobrenju , dužan je  istu  platiti  prije  korištenja  javne površine.

Korisnik  kojem je utvrđena  godišnja naknada dužan je istu platiti  do  datuma navedenog   na  izdanom Rješenju.

Naknada za   korištenje javne površine  prihod je Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

 

Članak 4.

Protiv korisnika javne površine koji neće uzastopce podmiriti  3 (tri) obroka   poduzeti će se mjere  prisilne naplate  dugovanja, donjeti će se Rješenje o prestanku korištenja  javne površine, te će  se obavijestiti nadležna inspekcija.

 

Članak 5.

Nadzor   nad  dobivenim Rješenjima  provodi komunalni redar Općine Zlatar Bistrica, a  nadzor nad plaćenjem  utvrđenih naknada  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica.

 

Članak 6.

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 NAČELNIK:  Žarko Miholić