PLAN NABAVE ZA 2021.godinu te izmjene plana  dostupnu su i  na https://eojn.nn.hr/

PLAN NABAVE ZA 2021 I IZMJENE

 

Jedinstvena  evidencija Ugovora za 2020.godinu

 

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA ZA 2019.GODINU

 

PLAN NABAVE ZA 2020.godinu dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE ZA 2018.godinu dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA  2018

 

Energetska obnova zgrade Općine Zlatar Bistrica

JAVNA NABAVA

DoN – en. obnova

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

poziv prethodno savjetovanje

DoN – en. obnova

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstva za nabavu

Odluka o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi

 

Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NADZOR

Poziv na dostavu ponuda za opremu za dječji vrtić

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim  gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u Općini Zlatar Bistrica-poziv na savjetovanje.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za nabavu

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine b r. 120/16)

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

 

Promidžba i vidljivost za reciklažno dvorište

POZIV svi – web

Dokumentacija o nabavi – promidžba i vidljivost

Obrasci priloga uz ponudu – promidžba i vidljivost

TROŠKOVNIK ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST REC

____________________________________________________________________________________

Izgradnja Ulice Hrvatskih branitelja

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja – poziv *

*dokumentacija dostupna putem elektroničkog oglasnika javne nabave

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja -POZIV

Nacrt dokumentacije o nabavi

TEHNIČKI OPIS

PRILOG – Nacrti

TROSKOVNIK

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za nabavu

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine b r. 120/16)

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

____________________________________________________________________________

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

DOKUMENTACIJA O NABAVI za provedbu otvorenog postupka javne nabave

Tehnički opis projekta

Troškovnik

Nacrt Ugovora o javnoj nabavi

Izjave o kriteriju kvalitete

Objašnjenja vezano za ključne elemente

Nacrti 1

Nacrti 2

___________________________________________________________________________

Izviješće o provedenom savjetovanju

Prethodno savjetovanje – dopuna dokumentacije

Troškovnik

___________________________________________________________________________

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici – POZIV

Nacrt dokumentacije o nabavi

Tehnički opis sukladno glavnim projektima

Nacrt ugovora

Nacrti iz glavnih projekata 1. dio

Nacrti iz glavnih projekata 2. dio

 

Imenovanje stručnog povjerenstva za postupak javne nabave

 

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

 

Na temelju odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno Načelnik općine te s njima povezane osobe u sukobu interesa te ne postoje zapreke za sklapanje ugovora u postupcima javne nabave.

_____________________________________________________________

 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU sa izmjenama EOJN

REGISTAR UGOVORA 31.12.2017.

PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI 

I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017.GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

REGISTAR UGOVORA  31.12.2016.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016.GODINU

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE 2015

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA – stanje na dan 31.12.2015.

PLAN NABAVE ZA 2016.GODINU

I IZMJENA  PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA  – stanje na dan 31.12.2014.

_____________________________________________________________

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

                                                                                I  Z  J  A  V  A

Kojom ja, Žarko Miholić,na dužnosti Načelnika Općine Zlatar Bistrica

U svojstvu naručitelja Općine Zlatar Bistrica izjavljujem da kao privatna osoba

  1. istovremeno s obnašanjem dužnosti

ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.

nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Zlatar Bistrica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja,

ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)

 

U Zlatar Bistrici 17.10.2014.                                                     Načelnik Žarko Miholić

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

I Izmjena plana nabave za 2014.godinu     

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

_____________________________________________

JEDINSTVENA EVIDENCIJA UGOVORA – 2013.g. . stanje na dan 09.12.2013.

_____________________________________________

I IZMJENA PLANA  NABAVE  2013.GODINA

_____________________________________________

ODLUKA O PONIŠTENJU – str. 1

ODLUKA O PONIŠTENJU  – str. 2

______________________________________________________________________________________

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNIK

 KLASA:340-03/13-01/2

URBROJ: 2211/08-13-1

Zlatar Bistrica,05.02.2013.godine

 

Na temelju članka 5.Zakona  o javnoj nabavi („Narodne novine broj  90/11), a vezano uz odredbe člnaka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br 17/09), Načelnik općine , donosi

 

                                                                 O    D  L  U  K U

                                               o početku postupka javne nabave                                      

 

1.NARUČITELJ: OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Naziv:Općina Zlatar Bistrica

Sjedište:Zlatar Bistrica

Adresa: Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica

OIB: 84861610780

2.PREDMET NABAVE: Asfaltiranje  nerazvrstanih cesta  na  području Općine

Zlatar Bistrica  – II . faza

3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST  NABAVE:  130.000,00  kuna  

 4.IZVOR  PLANIRANIH SREDSTVA: Proračun Općine Zlatar Bistrica

5.ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA: Zakon o javnoj nabavi

6.ODABRANI POSTUPAK  : otvoreni postupak , nabava  male vrijednosti

7.OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA: Pročelnik Jedinstvenog

Upravnog odjela  Josip Ozimec

8.ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA: Načelnik  općine Žarko Miholić

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK

PRIJEDLOG UGOVORA

 

_____________________________________________________________________________________________________

KLASA:340-03/13-01/1

URBROJ: 2211/08-13-1

Zlatar Bistrica,23.01.2013.godine

 

Na temelju članka 5.Zakona  o javnoj nabavi („Narodne novine broj  90/11), a vezano uz odredbe člnaka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br 17/09), Načelnik općine , donosi

 

                                                                O    D   L   U   K  U

                                               o početku postupka javne nabave                                      

 

1.NARUČITELJ: OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 

Naziv:Općina Zlatar Bistrica

Sjedište:Zlatar Bistrica

Adresa: Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica

OIB: 84861610780

 

2.PREDMET NABAVE: Asfaltiranje  nerazvrstanih cesta  na  području Općine

Zlatar Bistrica  – I . faza

 

3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST  NABAVE:  200.000,00  kuna  

 

4.IZVOR  PLANIRANIH SREDSTVA: Proračun Općine Zlatar Bistrica

5.ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA: Zakon o javnoj

nabavi

 

6.ODABRANI POSTUPAK  : otvoreni postupak , nabava  male vrijednosti

 

7.OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA: Pročelnik Jedinstvenog

Upravnog odjela  Josip Ozimec

 

8.ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA: Načelnik  općine Žarko Miholić

Načelnik

Žarko Miholić

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK

PRIJEDLOG UGOVORA

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

POSTUPCI  JAVNE  NABAVE 2012.godina

 

EVIDENCIJA UGOVORA 2012.godina

 

 KONCESIJSKI UGOVORI

 

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE

 

PLAN  NABAVE  ZA  2012. GODINU