Statut općine

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica na 05. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine, na prijedlog Načelnika općine, donijelo je