Energetska obnova zgrade

 

Dana 22.ožujka 2021. godine izvršena je primopredaja radova na Energetskoj obnovi zgrade javne namjene – zgrada Općine Zlatar Bistrica.

Radovi su završeni u ugovorenom roku, te je Zapisnikom o primopredaji okončan ovaj projekat.

___________________________________________________________________________________________

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE

– ZGRADA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

 

Dana 08.03.2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade javne namjene – Zgrade općine Zlatar Bistrica između Ministarstva graditeljstva  i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Zlatar Bistrica.

Ugovorom je utvrđen iznos prihvatljivih troškova koji iznosi 2.031.079,97 kuna, od čega Europska unija dodjeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.235.947,51 kn.

 

INVESTITOR: Općina Zlatar Bistrica,

Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

Tel: 049/461-073

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%): 60,52%

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove,
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,
 • zamjena vanjske stolarije,
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 08.03.2019. do 07.03.2021.

 

Važne Internet stranice za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Kontakt osobe za više informacija:

Pročelnik JUO: Josip Ozimec

Viša stručna suradnica za pravne i upravne poslove u Uredu Načelnika: Tihana Benčić

Tel: 049/461-073

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

_______________________________________________________________________________

JEDNOSTAVNA NABAVA STRUČNOG NADZORA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Poziv na dostavu ponuda – stručni nadzor

prilog 1. Ponudbeni list

prilog 2. opis aktivnosti stručnog nadzora

prilog 3. Izjava o jamstvu za uredno izvršenje ugovora  

prilog 4. Izjava o jamstvu za uredno izvršenje ugovora

prilog 5. Izjava o nekažnjavanju

Troškovnik stručnog nadzora

Troškovnik_radova

Mapa 1 – Arhitektonski projekt

Mapa 2 – Projekt strojarskih instalacija

Mapa 3 – Elektrotehnički projekt

Mapa 4 – Građevinski projekt – fizika

ODLUKA O ODABIRU 

____________________________________________________________________________

PONAVLJANJE POSTUPKA  JAVNE NABAVE 

JAVNA NABAVA

 Dokumentacija o nabavi

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

prilog 6. Izjava o nekažnjavanju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva

ODLUKA  O ODABIRU

_______________________________________________________________________________

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Dokumentacija o nabavi

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

poziv na prethodno savjetovanje

prilog 6. Izjava o nekažnjavanju

Odluka o imenovanju povjerenstva

________________________________________________________________________

DoN – en. obnova

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

 

_________________________________________________________________________

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje

DoN – en. obnova

1. prilog – troškovnik

2. prilog – Glavni projekt

3. prilog – Izjava o jamstvenom roku

4. prilog – predložak ugovora

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi 

Sukob interesa: u ovom postupku nabave ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

Odluka o poništenju postupka javne nabave