Fiskalna odgovornost

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i 19/14) uvedena je od 2011. godine obveza predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao godišnje izjave čelnika proračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnici Izjavom potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilaže se popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola.

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, kojom se propisuje izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti predaje se temeljem navedene Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11106/12130/1319/15 i 119/15) te uputa Ministarstva financija.

  • Odluka o imenovanju koordinatora za sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti Pdf