Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica

Rad upravnog odjela reguliran je člancima 53 do članka 56 c Zakona područnoj (regionalnoj) samoupravi i člancima 68 do 73 Statuta općine Zlatar Bistrica. Temeljem zakona u općinama do 3000 stanovnika ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, te slijedom toga funkcionira i naš upravni odjel.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) upravlja pročelnik , a upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici.
Jedinstveni upravni odjel u svom radu izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih odluka i zaključaka Općinskog vijeća i Načelnika općine. Neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug općine, prati stanje iz svoga djelokruga i o tome izvještava Načelnika i Općinsko vijeće, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće , izrađuje analize iz svog djelokruga i podnosi izvješća Općinskom načelniku, Općinskom vijeću i nadležnim državnim ministarstvima, ustanovama i zavodima, prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima . Upravni odjel donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Jedan od segmenata rada JUO je i kontinuirano pračenje svih natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava, priprema i izrada natječajne dokumentacije te javljanje na natječaje.
Upravni odjel samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Radno vrijeme JUO je radnim danom od 7-15 sati, kada građani mogu dobiti potrebne informacije, iznijeti svoje prijedloge i upite te riješiti komunalna, upravna, socijalna i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, stoga Vas pozivamo – slobodno nam se obratite.

 

ODLUKA O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka