Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
 • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
 • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje,  a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela izvršne vlasti.

Službenik za informiranje općine Zlatar Bistrica je:

Tihana Benčić, viša stručna suradnica za pravne i opće poslove i projekte EU

Sjedište: Općina Zlatar Bistrica , Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica

Tel. 049/461-073

Fax 049/462-143

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr


DOKUMENTI:

IZVJEŠĆA:

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu Pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu Pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu Pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu Pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Pdf

Upitnik za samoprocjenu pdf / xls