Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

 

Odluka o određivanju službenice za informiranje

 

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

 

Godisnje_izvjesce o ostvarivanju prava na pristup informacijama za  2019 

IZVIJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.G.

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.GODINU

Godišnje_izviješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama za 2017

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje,  a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela izvršne vlasti.

Službenik za informiranje općine Zlatar Bistrica je:

Marija Horvat, v.d. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica
Sjedište: Općina Zlatar Bistrica , Vl. Nazora 56, Zlatar Bistrica

Tel. 049/461073

Fax 049/462143

e-mail. zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

PRAVILNIK O UPISNIKU

UPISNIK – OBRAZAC 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE

ODLUKA  O  KATALOGU  INFORMACIJA

        

 

_____________________________________________________________________________________________

 

  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2011. GODINU

     __________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

NAČELNIK

KLASA: 041-01/11-01/3

URBROJ: 2211/08-01-11-7

Zlatar Bistrica, 01.01.2012. godine

 

Na temelju  odredbe članka 36. Zakona o sustavu  unutarnjih  finacijskih  kontrola u javnom sektoru ( Narodne novine br.141/06) , te članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica  („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije „ broj 17/09),  Načelnik općine donosi

 O D L U K U      o imenovanju  osobe zadužene za nepravilnosti

                         I.

            Ovom Odlukom  imenuje se KAROLINA KULJAK, raspoređena na radnom mjestu referenta za računovodstvo i proračun , osobom zaduženom za nepravilnosti  u Općini Zlatar Bistrica.

 II.

            Sukladno odredbama članka 36. Zakona o  sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  KAROLINA KULJAK  obvezna je :

  1. zaprimati  obavijesti  o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati  radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
  2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno  odvjetništvo Republike Hrvatske  i Odsjek  za suzbijanje  nepravilnosti i prijevara  u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,

3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnja na prijevaru

 III.

            Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka  o imenovanju  osobe zadužene za nepravilnosti Klasa: 041-01/11-01/3; Urbroj: 2211/08-01-11-2 od 31.08.2011. godine.

  IV.

                                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAČELNIK       Žarko Miholić