Načelnica općine

Načelnica zastupa Općinu i nositeljica je izvršne vlasti u općini Zlatar Bistrica, izabrana neposrednim i tajnim glasanjem stanovnika Općine Zlatar Bistrica.

Načelnica Općine Zlatar Bistrica u mandatu 2021.-2025. je

mr.sc. Vesna Mikulec, mag.oec.  

Kontakt :    

Adresa:   Vl. Nazora 56
49247 Zlatar Bistrica
tel     049/461073
Fax    049/462143

U obavljanju izvršne vlasti Načelnica općine:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i  Statutom  općine
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Zlatar Bistrica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarnih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000,000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnika,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Na temelju članka  80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) obavještavamo da predstavnik naručitelja sukladno članku 76. Zakona te s njim povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima niti su  vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu  gospodarskog subjekta s više od  0,5 %.

Slijedom navedenog, ne postoje gospodarski subjekti s kojima općina Zlatar Bistrica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu  Zakona o javnoj nabavi.

 ____________________________________________________________________________________________

Izvješće Načelnika o radu 31.12.2020

Izviješće Načelnika o radu 30.06.2020.

Izvješće Načelnika o radu 31.12.19

Izvješće Načelnika o radu  30.06.19

IZVIJEŠĆE NAČELNIKA O RADU za razdoblje 01.07.-31.12.2018.

IZVIJEŠĆE NAČELNIKA O RADU za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

IZVIJEŠĆE NAČELNIKA O RADU za razdoblje 01.01.-30.06.2017.