Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Općine.

Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica ima 13 članova.

Članovi Općinskog vijeća vijeća biraju se na mandat od četiri godine na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Općinsko vijeće općine Zlatar Bistrica  konstituirano je na 1. sjednici  18.06.2021. godine

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Predsjednica                   Nataša Krajačić          HDZ

Podpredsjednik             Dražen Mikulec          koalicija stranaka SDP – HSS – HSU

 

Vijećnik                              Stjepan Uroić             koalicija stranaka SDP –  HSS – HSU

Vijećnik                              Božidar Kuštović      koalicija stranaka SDP –  HSS – HSU

Vijećnik                              Vladimir Frčko          koalicija stranaka SDP – HSS – HSU

Vijećnik                              Katarina Špoljar       koalicija stranaka SDP – HSS – HSU

Vijećnik                              Sonja Vlahek              Kandidacijska lista grupe birača

Vijećnik                              Tomislav Tukač         Kandidacijska lista grupe birača  

Vijećnik                              Leonard Fulir             Kandidacijska lista grupe birača

Vijećnik                              Tomislav Paradi        Kandidacijska lista grupe birača

Vijećnik                              Silvestar Buden          HDZ

Vijećnik                              Ivana Martinjak         HDZ

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE:

 • donosi Statut Općine
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosiodluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine ,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • prihvaća godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nakretnina Općine Zlatar Bistrica čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Zlatar Bistrica,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • osniva i bira članove radnih tijela općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom i drugim propisima ili  Statutom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom stavljeni u djelokrug općinskog vijeća

 

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA