Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Općine.

Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica ima 13 članova.

Članovi Općinskog vijeća vijeća biraju se na mandat od četiri godine na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Općinsko vijeće općine Zlatar Bistrica  konstituirano je na 1. sjednici  18.06.2021. godine.


Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica


SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA:

 • Predsjednica               Nataša Krajačić          HDZ
 • Podpredsjednik           Dražen Mikulec          koalicija stranaka SDP – HSS – HSU
 • Vijećnik                        Stjepan Uroić            koalicija stranaka SDP – HSS – HSU
 • Vijećnik                        Božidar Kuštović       koalicija stranaka SDP – HSS – HSU
 • Vijećnik                        Vladimir Frčko           koalicija stranaka SDP – HSS – HSU
 • Vijećnik                        Katarina Špoljar        koalicija stranaka SDP – HSS – HSU
 • Vijećnik                        Sonja Vlahek             kandidacijska lista grupe birača
 • Vijećnik                        Tomislav Tukač         kandidacijska lista grupe birača  
 • Vijećnik                        Leonard Fulir             kandidacijska lista grupe birača
 • Vijećnik                        Tomislav Paradi        kandidacijska lista grupe birača
 • Vijećnik                        Silvestar Buden         HDZ
 • Vijećnik                        Ivana Martinjak         HDZ

 

OPĆINSKO  VIJEĆE:

 • donosi Statut Općine
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosiodluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine ,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • prihvaća godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nakretnina Općine Zlatar Bistrica čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Zlatar Bistrica,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • osniva i bira članove radnih tijela općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom i drugim propisima ili  Statutom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom stavljeni u djelokrug općinskog vijeća