Sjednice Općinskog vijeća

Usvojeni akti:


Usvojeni akti:

 


Usvojeni akti:

_____________________________________________________________________

Usvojeni akti :

____________________________________________________________________

Usvojeni akti:

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

POZIV I MATERIJAL ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

3. STATUTARNA ODLUKA

4.ZAKLJUČAK IZVIJEŠĆE NAČELNIKA

5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

6.Izvršenje plana_razv_programa 2020

7 .IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA INF.

8.IZVIJEŠĆE IO IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

9.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – SPORT

10.IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 2020

11.ZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U SOCIJALNOJ SKRBI

12.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – STANOVI

13.IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA LEGALIZACIJE

14.IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU PLAN AUPRAVLJANJA IMOVINOM

15.Odluka o raspodjeli rezultata 2020.

16 .ZAKLJUČAK PGP

17.ZAKLJUČAK NEPROPISNO ODB.OTPAD

18 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2020

18-1ZAKLJUČAK PLAN DJELOVANJA

19. ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA

20. IZMJENA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

21.ODLUKA OPĆI UVJETI DIMNJAČAR

22. OPĆI UVJETI UKOPA

23.ŠUMSKI DOPRINOS

24.ODLUKA IZMJENA PROGRAMA 2020

25.ODLUKA IZMJENA PROGRAMA 2021

ZAPISNIK sa 17.sjednice

_________________________________________________________________________________

POZIV I MATERIJAL ZA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1. I. izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022.godinu

2. I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

3. I. Izmjena Programa gradnje programa komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu

4. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2020. godini

5. I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

6. I. Izmjena Programa Javnih potreba u sportu za 2020. godinu

7. I. Izmjena Programa potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

8. I. Izmjena Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

9. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

10. Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

11. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2021. godini

12. Program program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2021. godini

13. Program javnih potreba u kulturi 2021. godini

14. Program javnih potreba u sportu za 2021.

15. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu

16. Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini

17. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu

18. Odluka o rasp. sreds. za rad političkih stranaka i nez.vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zlatar Bistrica u 2021. g

19. .Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2021.godinu

20. Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrioca za 2021. godinu

21. Analiza Stanja sustava civilne zaštite na području Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

22. Plan razvoja sustava civilne zaštite sa smjernicama za org. i razvoj zaštite i spašavanja na području OZB za 2021. godinu

23. Odluka o osnivanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe

_____________________________________________________________________

POZIV I MATERIJAL ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1.ZAKLJUČAK IZVJEŠĆE NAČELNIKA

2.IZVRŠENJE PRORAČUNA

3. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za prvo polugodište 2020.

4.STRATEGIJA

5.ODLUKA DVD

6.ODLUKA ZJVP

IZVIJEŠĆE NAČELNIKA

_____________________________________________________________________

POZIV I MATERIJAL ZA 14.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zlatar Bistrica

2. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.

3. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

4. Godišnje izviješće o ostvarenju programa građenja komu.infstrukture u Općini Zlatar Bistrica za 2019. godinu

5. Godišnje izvješće o ostvarenju programa održavanja kom.infrastrukture Općine Zlatar Bistrica za 2019.godine

6. Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

7. Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

8. Godišnje izvješće o ostvarenju Programa Potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2019. godine

9. Godišnje izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.godinu

10. Godišnje izvješće o ostvarenju Programa korištenja novčanih sredstva ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u 2019.g.

11. Godišnje izvješće o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

13. Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

14. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Zlatar Bistrica

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2019. godini

16. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjra za sprečavanje n..

17. Zaključak o prihvaćanju izviješća Načelnika općine

 

POZIV I MATERIJAL ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

2. Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

3. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2020. godini

4. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2020. godini

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

1. Zaključak o primanju na znanje Izviješća Mandatne komisije

2. Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu

3. Program javnih potreba u kulturi za 2020.godinu

4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

5. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu

6. Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u 2020. godini

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zlatar Bistrica za 2020.god

8. Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu

9. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Zlatar Bistrica za razdoblje od 2021. do 2027. godine

10. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Zlatar Bistrica

11. Odluka o proglašenju dijela čestice javnim dobrom u općoj uporabi

12. Odluka o ukidanju statusa javnog obra u općoj upotrebi

 

POZIV I MATERIJAL ZA 12.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

2.ZAKLJUČAK IZVIJEŠĆE

3.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

4.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

5.I.IZMJENA PRORAČUNA

6.I.IZMJENA RAZVOJNIH PROGRAMA

7.I.Izmjena Program gradnje komunalne infrastrukture

8.I.Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture

9.i.Izmjena Programa kulture

10. Program potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2019. godini

11.I.Izmjena Plana upravljanja imovinom

 

 

POZIV I MATERIJAL ZA 11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1.Odluka o rasformiravanju postrojbe CZ

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica

 

POZIV I MATERIJAL ZA 10.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Izvršenje proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2018 godinu

2. Izvršenje plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA INF.

4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

5.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – SPORT

6.IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 2018

7 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U SOCIJALNOJ SKRBI

8.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – STANOVI

9. IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA LEGALIZACIJE

10 IZVJEŠĆE O PROGRAMU UPRAVLJANJA IMOVINOM

11.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

12.Zaključak o prihvaćanju izviješća o izvršenju Plana gospodarenja komunalnim otpadom u 2018. godini

13.Izmjena Odluke o kreditnom zaduženju

14.Odluka o dopuni Odluke o određivanju ulica

15. Javno dobro u općoj uporabi za Općinsko vijeće

16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva – nepogode

17. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Zlatar Bistrica

18.Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

19.Zaključak o prihvaćanju prijedloga razrješenje mrtvozornice za područje Općine Zlatar Bistrica

20.Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Zlatar Bistrica

21 ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

 

 

POZIV I MATERIJAL ZA 9.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

2. Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu i Projekcija za 2020-2021. godinu

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2019.godinu

4. Odluka o komunalnom redu Općine Zlatar Bistrica

5. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Zlatar Bistrica

6. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Zlatar Bistrica

7. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog Ugovora u Općini Zlatar Bistrica

8. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obvaljati na temelju koncesije u Općini Zlatar Bistrica

9. Odluka o službenoj iskaznici i odori komunalnog redara Općine Zlatar Biistrica

10. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2019. godinu

11. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2019. godini

12. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu

13. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

14. Program potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2019. godini

15. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

16. Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade

17. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zlatar Bistrica

18. Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2019.godinu

19. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

20. Odluka o davanju suglasnosti na povjeravanje Reciklažnog dvorišta na upravljanje

 

POZIV I MATERIJAL ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.godine .doc

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.godine

3. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.godine

4. I. Izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu i projekcija za 2018. 2019.godinua

5. I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

6. I.Izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

7. I.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

8. I. Izmjene Program potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

9. I. Izmjene Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2018

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zlatar Bistrica ,za rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture Zlatar Bistrica

11.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrsatnih cesta na području Općine Zlatar Bistrica u zimskom razdoblju (zimska služba)

12. Odluka o neisplativosti donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje OZB

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju JUO Općine Zlatar Bistrica

 

POZIV I MATERIJAL ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti:

1. Zaključak o prihvaćanju Prometne studije

2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom otpada

3 .Odluka o proglašenju dijela čestice javnim dobrom

4. Odluka o uvjetima i načinu državanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

5. Odluka o provedbi i realizaciji projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu

6. Odluka o zajedničkoj provedbi projekta Zeleni bregi u provedbi program izobrazno-informativnih aktivnosti održivom gospodarenju otpadom

7. Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO

8. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

POZIV I MATERIJAL ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeni akti :

1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Načelnika općine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja komunalnim otpadom u 2017. godini

3.Odluka o komunalnom redu

4. Odluka o proglašenju čestice javnim dobrom u općoj uporabi

5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

6.Izvršenje razvojni programi

7.Godišnje izvješće o ostvarenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture u 2017godini

8.Godišnji izvještaj o stvarenju Plana održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

9.Godišnji izvještaj o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

10.Godišnji izvješatj o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

11.Ostvarenje Programa u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2017. Godinu

12.Godišnje izviješće o ostvarenju Programa korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih

13.Godišnje izviješće o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općinom Zlatar Bistrica za 2017.godinu

14.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Zlatar Bistrica ostvarenog u Proračunu sa

15.Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Zlatar Bistrica za razdoblje od 2018. do 2023.godine

 

POZIV NA 5. SJEDNICU 23.01.2018.godine

Prijedlog POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA– JAVNO SAVJETOVANJE

Usvojeni akti:

1. Statut Općine Zlatar Bistrica

2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica

5. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

6. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću

7. Odluka založno pravo

 

POZIV NA 4. SJEDNICU  05.12.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

3.PRORAČUN 2018 PROJEKCIJE 2019 i 2020

4.Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini

5.Program održavanja komunlane infrastrukture

6.Program javnih potreba u športu

7.Program javnih potreba u kulturi

8.program potreba u socijalnoj skrbi

9.Program -stanovi

10.Program sredstva legalizacije

12.Odluka o izvršavanju proračuna

13.Plan upravljanja imovinom 2018

14.Analiza

15.Plan

16.Komunalni poslovi – A

17.Komunalni poslovi -B

18.Komunalni poslovi-C

19. Komunalni poslovi-D

20.Komunalni poslovi-rasvjeta

21.Komunalni poslovi-kameni materijal

22.Odluka o pravu građenja

 

______________________________________________________________


POZIV NA 3. SJEDNICU
 04.10.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Zaključak izviješće Načelnika

3.Ostvarenje 01.01. do 30.06.2017

4.Ostvarenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.do 30.06.2017

5.I. izmjena proračuna za 2017 godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

6.I.Izmjene Plana razvojnih programa 2017-19

7.Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture

8.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

9.Izmjene programa javnih potreba u kulturi

10.Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi OZB

11.Izmjena Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu

12.Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

13.Odluka o kreditnom zaduživanju

14.Zaključak o utvrđivanju strateškog značaja

15.V ID PPUO ZLATAR BISTRICA- odluka o izradi 01

16.Odluka zimska služba

17.Odluka o proglašenju dijelova čestica javnim dobrom

18.Odluka o lokalnim porezima Općine Zlatar Bistrica

19.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje

20.Odluka o određivanju pravnih osoba

21.Suglasnost reciklažno dvorište

_______________________________________________________________

 

POZIV NA 2. SJEDNICU 07.07.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

Odluka o verifikaciji mandata

Pravilnik o javnoj nabavi

Odluka o pravu građenja 

 

_______________________________________________________________

POZIV NA 17.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 16.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 15.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 14. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 13. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 12. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK