R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                NAČELNICA                                                                                            

KLASA: 940-01/21-01/8

URBROJ:2211/08-01-21-1

Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 51.Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:8/18,8/18 i 9/21), odredbi Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica za razdoblje od 2016 -2021. godine (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj: 8/16), Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:  50/20 ), načelnica Općine objavljuje

                                                           JAVNI  NATJEČAJ

               za prodaju nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Zlatar Bistrica

 

I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina na području Općine Zlatar Bistrica, koje su u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica (vlasnički dio 1/1) i to sljedeće nekretnine s naznačenom procjenom vrijednosti u kunama, koja je ujedno i početna cijena:

 

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1394/5, zemljišnoknjižnog opisa Dvorište, površine 852,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 46.050,60 kuna

Jamčevina iznosi: 4.605,06 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1392/1, zemljišnoknjižnog opisa Livada Jarek, površine 299,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 858,13 kuna

Jamčevina iznosi: 85,81 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1394/6, zemljišnoknjižnog opisa Oranica, površine 640,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 1.836,80 kuna

Jamčevina iznosi: 183,68 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1395/1, zemljišnoknjižnog opisa Vinograd Poštenje, površine 360,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 1.033,20 kuna

Jamčevina iznosi: 103,32 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1395/2, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Poštenje, površine 1169,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 3.355,03 kuna

Jamčevina iznosi: 335,50 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1402/3, zemljišnoknjižnog opisa Šuma pod Bregom, površine 43,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 123,41 kuna

Jamčevina iznosi: 12,34 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1403/2, zemljišnoknjižnog opisa Šuma pod Bregom, površine 1550,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 4.448,50 kuna

Jamčevina iznosi: 444,85 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1413/3, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Pustača, površine 2838,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 8.145,06 kuna

Jamčevina iznosi: 814,51 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1417/2, zemljišnoknjižnog opisa Šuma, površine 270,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 774,90 kuna

Jamčevina iznosi: 77,49 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 1418/2, zemljišnoknjižnog opisa Šuma, površine 644,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 760 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 1.848,28 kuna

Jamčevina iznosi: 184,83 kuna

 1. Nekretnina u k.o.Veleškovec katastarske čestice broj 758/18, zemljišnoknjižnog opisa Šuma Bukovec, površine 1284,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2781 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 3.685,08 kuna

Jamčevina iznosi: 368,51 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 3190, zemljišnoknjižnog opisa Livada Horvatinščina, površine 2640,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2021 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 7.576,80 kuna

Jamčevina iznosi :757,68 kuna

 

II. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina na području Općine Zlatar Bistrica, koje su u suvlasništvu Općine Zlatar Bistrica (suvlasnički dio) i to sljedeće nekretnine s naznačenom procjenom vrijednosti u kunama, koja je ujedno i početna cijena:

1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 1702/3, zemljišnoknjižnog opisa Šuma Reber, ukupne površine od 4388,00 m2, odnosno suvlasnički dio od  4/72 tj. 243,78 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak  broj 2089 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 699,65 kuna

Jamčevina iznosi: 69,96 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 1702/2, zemljišnoknjižnog opisa Šuma Ivan vrh, ukupne površine od 4082,00 m2,odnosno suvlasnički dio od 4/18, tj. 907,11 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2090 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 2.603,41 kuna

Jamčevina iznosi: 260,34 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 1320/12, zemljišnoknjižnog opisa Šuma Runjiščina, ukupne površine od 2453,00, odnosno suvlasnički dio od 4/12 , tj. 817,67 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2093 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 2.346,71 kuna

Jamčevina iznosi: 234,67 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 1391/1, zemljišnoknjižnog opisa Šuma preko jarka, ukupne površine od 1363,00 m2, odnosno suvlasnički dio od 64/192, tj. 454,33 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak  broj 2705 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 1.303,93 kuna

Jamčevina iznosi:130,39 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj 1873/4, zemljišnoknjižnog opisa Šuma Kocenje, ukupne površine 5755,00 m2, odnosno suvlasnički dio od 8/32 tj. 1439,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1935 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 4.129,93 kuna

Jamčevina iznosi: 412,99 kuna

 1. Nekretnina u k.o. Veleškovec katastarske čestice broj  2328/2, zemljišnoknjižnog opisa Livada Agrar , ukupne površine 1187,00 m2, odnosno suvlasnički dio 1/4  296,75 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 4090 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Zlataru, po početnoj cijeni od 851,67 kuna

Jamčevina iznosi: 85,17 kuna

III. Uvjeti natječaja:

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ponuditelji fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koja se uplaćuje na žiro račun Općine Zlatar Bistrica; IBAN:HR3123600001852700006, model 68, s pozivom na broj 7757-OIB.

Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

Pismena prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno naziv tvrtke i matični broj pravne osobe i osobni identifikacijski broj, broj IBAN-a za povrat jamčevine),

– dokaz o uplati jamčevine,

– katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,

– izvod iz strukovnog, obrtnog ili drugoga odgovarajućeg registra (izvod iz registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog javnog natječaja),

– potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema proračunu RH

 

Pismena ponuda zajedno s prilozima dostavlja se na adresu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica, s naznakom:„Ponuda za kupnju k.č. br. ____ k.o. Veleškovec – ne otvarati“.

Ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente: popunjeni Ponudbeni list, Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja te potpisani prijedlog Ugovora o kupoprodaji nekretnine, koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Zlatar Bistrica ili u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnica općine na prijedlog i pisano obrazloženje Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Zlatar Bistrica, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelj ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, pismenim putem zatražiti će se od ponuditelja dostava nove ponude.

Javni natječaj je valjani ako pristigne i samo jedna valjana ponuda.

Kupoprodajni ugovor kupac se obvezuje sklopiti u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

Ugovorenu cijenu kupac se obvezuje platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana sklopljenog ugovora, smatra se da je odustao od ponude, a ugovor o kupoprodaji smatrat se će raskinutim i u tom slučaju nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sve troškove vezane za ovjeru kupoprodajnog ugovora, provedbu u zemljišnim knjigama, porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Načelnica općine zadržava pravo poništiti javni natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, te odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Sve dodatne informacije za nekretnine koje se izlažu prodaji , mogu se dobiti u roku za podnošenje prijava u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati, na broj tel : 049/ 461 073 .

GDPR: Općina Zlatar Bistrica u postupku prodaje nekretnina prikuplja osobne podatke fizičkih osoba isključivo u svrhu ovog natječaja, donošenja Odluke o odabiru i sklapanja ugovora. Ukoliko fizička osoba ne da svoje podatke ili kasnije u postupku povuče svoju privolu na korištenje podataka, smatrat će se da je odustala od ponude.

                                                                                                NAČELNICA:

mr.sc.Vesna Mikulec, mag.oec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj

Izjava

Ponudbeni list

Ugovor