Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisuje obvezu plaćanja komunalne naknade kao novčanog javnog davanja za održavanje komunalne infrastrukture (Članak 91., st. 1 Zakona).

Komunalnu naknadu, kao prihod proračuna Općine Zlatar Bistrica, plaćaju vlasnici ili korisnici nekretnina (stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, neizgrađeno građevinsko zemljište).

Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu ako je na njega prenesena obveza plaćanja od strane vlasnika pisanim ugovorom ili ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik nekretnine.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  • danom izvršnosti uporabne dozvole,
  • danom stjecanja vlasništva ili prava korištenja nekretnine,
  • danom početka korištenja nekretnine.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Pozivamo sve vlasnike ili korisnike građevine (nove obveznike) da izvrše prijavu građevine za obračun plaćanja komunalne naknade. Za obračun naplate komunalne naknade potrebno je navesti obveznika plaćanja komunalne naknade (vlasnika/korisnika građevine), OIB obveznika plaćanja, adresu građevine, namjenu građevine i korisnu površinu građevine.

Pozivamo sve vlasnike ili korisnike građevina (bivše i nove obveznike) da prijave nastale promjene osobe obveznika ili druge promjene potrebne za utvrđivanje komunalne naknade.

Naglašavamo da su vlasnici ili korisnici građevina dužni prijaviti promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade nastalu uslijed smrti dosadašnjeg obveznika plaćanja.

 

OPĆINA ZLATAR BISTRICA