REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
NAČELNIK

 KLASA: 604-02/20-01/1

URBROJ: 2211/08-01-20-1

Zlatar Bistrica, 07.01.2020.g.

 

 

            Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu sportskih stipendija

 

 I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za 2020.godinu  pojedincima sportašima koji  postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

            Visina stipendije iznosi 350,00 kn mjesečno, a isplaćuje se na način propisan za učeničke  stipendije.

 

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a koji imaju postignute vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu, najmanje na nivou Republike Hrvatske.

 

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– potvrdu o prebivalištu učenika/studenta

– potvrdu o prebivalištu za  roditelje/staratelje  učenika/studenta

– potvrdu škole/fakulteta o upisu u redovni program

– potvrdu-dokaz o postignutim sportskim rezultatima

– obrazac izjava GDPR.

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 22.01.2020. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

IV.

          Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče, web stranice Općine Zlatar Bistrica  i javnih medija.

 

NAČELNIK: Žarko Miholić

Zahtjev sportske

obrazac – obavijest o obradi osobnih podataka -izjava GDPR

zaključak sportske

           

 

Comments are closed.