Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
NAČELNIK

 

KLASA: 604-01/20-01/2

URBROJ: 2211/08-04/3-20-2

Zlatar Bistrica, 14.09.2020.g.

 

Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

 

 I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola:

 A kategorija – stipendija prema socijalnom statusu –  15  stipendija u iznosu od 350,00 kn mjesečno

B kategorija – stipendija za nadarene učenike – 1 stipendija u iznosu od 350,00 kn mjesečno

 

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju :

Učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva  ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini, te čije domaćinstvo nema nepodmirenih obveza prema Općini Zlatar Bistrica.

 

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev, a propisane su odredbama članka 9. naprijed navedenog Pravilnika.

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa  02.10.2020. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

   Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče, web stranice Općine Zlatar Bistrica i javnih medija.

 

                                                                                                NAČELNIK:  Žarko Miholić

Zaključak o raspisivanju natječaja

 

Zahtjev A kategorija socijalna stipendija

Zahtjev B kategorija nadareni učenici

Izjava o članovima kućanstva

Izjava o prebivalištu učenici-roditelji

Izjava učenika

 

Comments are closed.